Lütfen bekleyin... Yükleniyor.
 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kuruluşu

MADDE 1: AMAÇ

Bu Yönetmeliğin amacı, Mudanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 2: KAPSAM

Bu Yönetmelik Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görevleri ile müdürlükte çalışan Müdür, Memur ve işçilerin yetki ve sorumluluklarını kapsar.

MADDE 3: DAYANAK

Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/a bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4: TANIMLAR

Belediye : Bursa Mudanya Belediyesini,

Başkanlık : Mudanya Belediye Başkanlığını

Başkan : Mudanya Belediye Başkanını

Müdürlük : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü

Müdür : Park ve Bahçeler Müdürünü

Personel : Park ve Bahçeler Personelini ifade eder.

MADDE 5: TEŞKİLAT

Park ve Bahçeler Müdürlüğü;

Üretim-Uygulama-Bakım, İdari İşler (Kalem) birimlerinden oluşur.

çocuk parkı

İKİNCİ BÖLÜM
Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6: MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek,
 2. Müdürlüğün amaç ve ödevlerini gerçekleştirmek için geleceğe dönük hedeflerini belirlemek.
 3. Çalışma programı hazırlamak, işlemleri standartlaştırmak ve bütçe yapmak.
 4. Müdürlüğün kadro yapısını inceleyerek gerekli personel talebinde bulunmak.
 5. Müdürlüğe bağlı personele görev yetki ve sorumluluk dağıtmak, çalışma koordinasyonunu oluşturmak.
 6. Müdürlük görevlerine ait iş akışını tespit etmek.Sürekli kılmak, işlerin standart performanslarını geliştirmektir.
 7. Müdürlük personelini uyum içerisinde çalıştırmak için gerekli olan başarı ve başarısızlıkları tespit edip, sonucu değerlendirmek.
 8. Başkanlıkça veya Kanun Tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapmak, Kurul ve Komisyonlarda görev almak.
 9. Ödevlerin zamanında ve mevzuat gereklerine göre yerine getirilmemesinden yetkilerin gereğinde ve zamanında kullanılmamasından doğacak maddi ve manevi zarar ve ziyan ve diğer olumsuz sonuçlarından dolayı amirlerine karşı sorumludur.
 10. Sayıştay Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerine teftiş vermek.
 11. Her türdeki harcama kararlarını almak ve malzeme alımı için, talepte bulunulur, Harcama yetkilileri olarak alır.
 12. Müdürlük personelinin ücretli ve ücretsiz izin ve yıllık izinlerini kullanmaları için Personel ve Eğitim Müdürlüğüne teklifte bulunmak.
 13. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu 125 ve devam eden maddeleri uyarı gereğince 1.Disiplin Amiri olarak disiplin cezasını vermek.
 14. Belediye Başkanı adına ve onun onayıyla Belediye tüzel kişiliğini Resmi Daireler özel ve tüzel kişiler karşısında temsil etmek.

MADDE 7: MÜDÜRLÜĞÜN KADROLARI

Müdürlük personeli Norm Kadroya uygun olarak Müdür, Memur ve işçi personelden oluşur.

MADDE 8: GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Park ve Bahçeler Müdürü Görev Yetki ve Sorumluluklar

 1. Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.
 2. Park ve Bahçelerin istihdam yönetimi ve işgücü planlamasını yapar.
 3. Müdürlük hizmet içi eğitim planlamasını yapar ve uygular.
 4. Müdürlüğüne ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
 5. Personelinin 1. derece sicil ve disiplin amiridir.
 6. Müdürlük personelinin verimini artırıcı çalışmalar yapar.
 7. Personelinin görev dağılımını yapar.
 8. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve istenilen şekilde sonuçlandırılmasını sağlar.
 9. Müdürlüğün bütçesini ve performans bütçesini hazırlar ve bunun sonunda faaliyet raporlarını hazırlar.
 10. Kurum personelinin moralini yükseltici aktivitelerin yapılmasını sağlar.
 11. Başkanlıkça veya kanun, tüzük ve diğer mevzuatta belirtilen görevleri yapar, kurul ve komisyonlarda görev alır,
 12. Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir.
 13. Müdürlüğündeki Gerçekleştirme Memurlarını belirler.
 14. Müdürlüğe bağlı sorumlular ve diğer personele görev, yetki ve sorumluluk dağıtmak, görev, yetki ve sorumluluklarda çatışmaları önlemek, etkili çalışma ilişkileri kurmak,
 15. Personelin işyerindeki davranışlarına ilişkin ilkeleri tespit edip, disiplini sağlayıcı önlemleri almak,
 16. Müdürlüğün görevlerine ait iş akışlarını tespit etmek, iş akışlarını geliştirici etkinliği sürekli kılmak.İşlerin standart performanslarını geliştirmek ve performans değerleme ölçütlerini tesis etmek.
 17. Müdürlükte çalışan tüm personel, Müdür tarafından yazılı görevlendirmeyle verilen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Kalem

 1. Gelen evrak, giden evrak, iç zimmet ve dış zimmet defterlerini oluşturmak.
 2. Müdürlüğe gelen dilekçeleri, diğer birim ve resmi kurum evraklarını gelen evrak defterine kayıt etmek, havalesi yapılan evrakı iç zimmet defteri ile ilgilisine teslim etmek.
 3. Dairede kalan evrakların dosyalama işlemlerini yapmak,

Memur ( Mimar,Mühendis,Tekniker,Teknisyen vb )

 1. Amirlerinin yazılı ve sözlü talimatlarını yerine getirir.
 2. Yeni düzenlenecek alanların hazırlanmış uygulama projeleri doğrultusunda alan tesviyesi ,drenaj,bordür,çevre duvarı,park yapımı,oyun-oturma grupları,tabela montajı,çim taşı döşeme,tel örgü çekilmesi vb. inşaat işlerini yaptırmak.
 3. Çalışma yapılacak sahada alt yapı araştırmasını yapmak.
 4. Müdürlüğün peyzaj çalışmalarında kullanılacak bitkilerin bir kısmının üretilmesi ve Belediye nin görev alanı içerisindeki tüm ağaç,çalı,çiçek ve çimlerle ilgili budama,kesme,ilaçlama ve gübreleme işlerinin yürütülmesi.
 5. İlçe sınırları içinde semt,mahalle,cadde ve sokak bazında yapılacak hizmetlerin tespit,ölçümlerin yapılması,tahmini keşifleri hazırlamak..
 6. İhaleye çıkarılacak olan şlerin süresi içinde ve şartnamelerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 7. Yeni yapılmakta veya yapılmış olan parkların oyun ve oturma grupları,elektrik ve sıhhi tesisatlardaki bozulmalar ve yıpranmaların tespitini yaparak program dahilinde yaptırılmasını sağlamak.
 8. Projelendirilen ve yapımı programa alınan düzenlemelerin keşiflerini ve ihale dosyalarını hazırlatmak,ihale kararı alınması ile ilgili çalışmaları takip etmek.
 9. İhale edilen işlerin yasa-yönetmelik ve şartnamelere göre yapım ve bakımı kontrol etmek ve hakedişleri düzenlemek

Usta ve Usta başları

 1. Birim şefinden aldığı iç emirlerini uygulamak..
 2. Verilen işin zamanında ve kaliteli yapılmasını sağlamak
 3. Emrindeki elemanların verimli ve uyum içinde,disiplinli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
 4. Tesislerdeki makine,alet-vasıtalarının iyi şekilde çalışmasını ve bakımını yaptırmak.
 5. Çalışma anında iş güvenliği ve iş emniyeti ile ilgili tedbirleri almak.
 6. İş yerinin temizliği ve yangına karşı önlemler alınmasını sağlamak.
 7. Emrindeki alet ve vasıtalarda herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman birim şefine bilgi vererek derhal arızanın giderilmesi için gereği yerine getirmekten sorumludur.

İşçiler

 1. Çalışırken iş güvenliği ve iş emniyeti için gerekli tedbirlere harfiyen riayet etmek,
 2. Yaptığı iş ile ilgili kendisine verilen alet,malzeme ve vasıtaların en verimli biçimde kullanmak ve temizliğini yapmak.
 3. Çalışılan alet ve vasıtada herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman derhal usta veya ustabaşına haberdar etmekten sorumludur.

MADDE 9: VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Bu yönetmelik 5393 sayılı belediye kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası kanunu,3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun,5179 sayılı Gıdaların Üretilmesine ve Tüketilmesine Dair Kanun ,5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliğin İcrasına Dair Kanun, 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma İzni Yönetmeliği, 27009 sayılı Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak çalışan bir birimdir.

MADDE 10: VETERİNERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Park ve bahçeler Müdürüne bağlı çalışır.
 2. 5393 Sayılı Belediye Kanunu olmak üzere Yasa ve yönetmeliklerce Veteriner hekime verilen görevlerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak
 3. Görevle ilgili müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
 4. Yapılan tüm işlerde yasal yükümlülükleri aşmadan gereksiz prosedürleri azaltmak.
 5. Daha etkin çalışmalar yapabilmesi için yeni projeler üretmek.
 6. Veteriner hizmetlerinin amaç ve görevlerini gerçekleştirmek için hedefleri belirlemek, çalışma programlarını hazırlamak, işlemleri standartlaştırmak.

MADDE 11: ÇEVRE SAĞLIĞI İLAÇLAMA SORUMLULUKLARI

 1. Mudanya ilçe sınırları içinde kent zararlılarına karşı halk sağlığını korumak.Yeşil alan zararlılarına karşı mücadele ederek bitki sağlığını korumak.
 2. Kamu alanları dışında özel ve tüzel kişilere ait kapalı alanlarda haşere mücadelesi ile dezenfeksiyonu gereken iş yerlerinde çevre sağlığı ilaçlamalarını yapmak.
 3. Yapılacak çevre sağlığı ilaçlamaları için ekip oluşturmak,çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek
 4. Mudanya Belediyesi sınırlarında insekt,kene zararlıları,yeşil alanlarda afit üreme alanlarını tespit ederek mücadele programları hazırlamak.
 5. Tespit edilen bölgelerde fiziksel iyileştirmelerin yapılması için çeşitli müdürlüklerle iş birliği yapmak.
 6. Yapılacak ilaçlamalar için programlar hazırlamak ve yapılan ilaçlamaların etkinliğini test etmek.
 7. İnsekt ve afit şikayetlerini yerinde inceleyerek yapılacak ilaçlamanın şekline karar vermek.
 8. Kullanılan ilaçların hazırlanmasına refakat etmek.
 9. Pazar yerleri,metruk bina ve konutların ilaçlanmasını sağlamak.
 10. Çalışan işçilerin iş güvenliğini sağlamak ve sağlık kontrollerini yaptırmak.
 11. Yapılan ilaçlamaları kayıt altına almak.
 12. İnsektisit ile mücadele çalışmaları konusunda diğer ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve ilçedeki çalışmaların büyükşehirin çalışmasıyla paralel yürütülmesini temin etmek.

MADDE 12: HAYVAN SAĞLIĞI,MÜŞAHADE VE KARANTİNA HİZMETLERİ

 1. Sahipsiz sokak hayvanların rehabilitasyonuna yönelik bakım,tedavi ve kısırlaştırma merkezi oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmak.
 2. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için ekip oluşturmak.
 3. Toplanan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması,iç ve dış parazit mücadelesi,kuduz aşılarının yapılması sonrası işaretlenerek alındığı yere bırakılması.
 4. Bu hizmet birimindeki tüm programları hazırlamak,çalışanları yönlendirmek ve denetlemek.
 5. Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapmak.
 6. Hasta sahipsiz hayvanın tedavisini yapmak.veya yaptırmak.
 7. Çalışan işçilerin hizmet içi eğitim çalışmalarını yaptırmak veya yapmasını sağlamak.
 8. Çalışan işçilerin iş güvenliğini sağlamak.
 9. Gerekli malzeme ,ilaç ekipmanın teminini sağlamak.Bunların bakım ve onarımını yaptırmak.
 10. Yapılan işlemleri kayıt altına almak.
 11. Şüpheli ısırma ve tırmalama vakalarında kuduz yönünden olayı yerinde inceleyerek tutanaklar hazırlayarak ilgili kurumlara bildirmek..
 12. Vatandaşı bilgilendirici eğitimler düzenlemek.
 13. İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalıklarlamücadele konusunda belediye içinde ve dışındaki diğer müdürlüklerle gerekli, koordinasyonu sağlamak.
 14. Başta kuduz olmak üzere avian influenza,lyme,leishmania,brucella gibi çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarlamücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak .İlçe tarımla koordinasyonu oluşturmak.
 15. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında yada ani ölümlerde ilçe tarım müdürlüğünü bilgilendirmek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirlerin uygulamasına gözlemci olmak.
 16. Güncel Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında ilçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve takibinin sağlanması.
 17. Kurban Bayramında ilçe halkının sağlıklı kurban kesmesi için gerekli uygun şartları oluşturmak.
 18. İlçe dahilinde bulunan yeni kurulan veya kurulacak olan hayvan pazarlarında ihbarı mecburi hastalıkların çıkışında ilgili kuruluşlarla irtibata geçerek gerekli tedbirleri almak.Pazar dışına çıkışı olan sevkiyatlarda menşe şahadetnamesi verilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜTME, YÜRÜRLÜK

MADDE 14

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MADDE 15: YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 14/a bendi gereği Mudanya Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2inci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 16: YÜRÜTME

Bu Yönetmelik Mudanya Belediye Başkanlığınca yürütülür.

İletişim

Park ve Bahçeler Md.: (+90 224) 543 00 05
Birim Faksı: (+90 224) 543 00 05
Belediye Santrali: (+90 224) 544 16 50
Belediye Faks: (+90 224) 544 16 57
Güzelyalı Ek Hizmet Binası: (+90 224) 554 93 00

Bağlı birimler

Çalışma haberleri

Park bahçelerde onarım çalışmaları devam ediyor

Park Bahçeler Mudanya'yı güzelleştiriyor

Belediyemizden Yeni Mahalleye çocuk parkı

Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden sokak kedisi evi

Mudanya da belediyenin kış bakımları devam ediyor

Mudanya Belediyesinden Park Bahçelerde çalışma

Tüm çalışmaların listesi

Fotoğraf albümü


Park yapımına devam


İsmet İnönü Bulvarındaki Banklar Yenileniyor

E-Belediye

Hizmet Rehberi

Zabıta

İmar ve Planlama


 

Mudanya Belediyesi

Şükrüçavuş Mah., Mustafakemalpaşa Cad., No: 10, 16940, Mudanya, Bursa.
Telefon: (+90 224) 5441650
Faks: (+90 224) 5441657
E-posta: bilgi@mudanya.bel.tr
Site tasarımı: Yakamoz.net
Her hakkı saklıdır. © 2009