Lütfen bekleyin... Yükleniyor.
 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1: Bu Yönetmelik, Mudanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını belirlemek amacı ile tanzim edilmiştir.

KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2: Mudanya Belediyesi Kültür ve sosyal işler müdürlüğüne ait iş bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

MADDE 3: Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent / ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve sureti ile ilçe halkı içinde çok mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir. Müdürlük Belediyenin Gelir ve Giderleri bölümünde zikredilen madde 60 ‘Dar gelirli yoksul muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar' hükmüne göre harcama yapar, madde 77'de Belediye hizmetlerine gönüllü katılım bölümünde de ‘Belediye sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane hizmetleriyle, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında Beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Mevzuat hükümlerine göre de işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan bir birimdir.

İKİNCİ BÖLÜM
GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 4: Müdürlüğün Görevleri: (Kültürel Anlamda)

 1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenler.
 2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.
 3. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
 4. İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
 5. Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
 6. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
 7. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.
 8. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
 9. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
 10. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
 11. Muhtaç durumdaki ailelere yardımlarda bulunulur.
 12. Resmi-Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
 13. Belirli gün ve haftalarda gereken duyarlılığı sergileyecek girişimlerde bulunur.
 14. Belde halkının huzur, esenlik, saygı ve mutluluğu için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.
 15. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleştirir.
 16. Dayanışma ve katılımı sağlamak hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
 17. Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.
 18. Önemli günleri takip eder.(Milli Bayramlar vb.)
 19. Kültür, sanat, turizm ve sosyal işler alanda diğer resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla ve de ilgili kişilerle, sivil toplum örgütleriyle iletişim kurarak, ortak katılım ve projeler geliştirilir.
 20. Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakları düzenli olarak tutulmasını sağlar.
 21. Hizmetlerle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlar.
 22. Belediyemize ait U.M.K. M.' de, Stadyumda, İlçemizde Açıkhava'da, Belediyemizin veya Resmi Kurumların etkinliği ve konserlerde, milli bayramlarda ses yayın cihazlarıyla hizmet verilir.
 23. Bağlı birimlerin denetimini yaparak, çalışmaları yerinde inceler.

MADDE 5: MÜDÜRLÜĞÜN YETKİLERİ:

 1. Bu yönetmeliğin 4. maddesi ve fıkralarında yer alan faaliyetlerin ve belirtilen çalışmaların yerine getirilmesinde yetkilidir.
 2. Müdürlük ile ilgili çalışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
 3. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.

MADDE 6: MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUKLARI:

Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

MADDE 7: ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDAKİ MEMUR VE İŞÇİ PERSONELİN GÖREVLERİ:

Üstlerin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve usule uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞ

MADDE 8: Müdürlüğüne gelen yazı ve dilekçelerin tamamı gelen evrak defterine kaydedilir. Müdür tarafından okunup gereği yapılır. Cevap isteyen yazılar zamanında gönderilir. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzemeler için onaylar ilgili Müdürlüklerine zamanında gönderilir, takibi titizlikle yapılarak sonuçtan ilgili kesimler haberdar edilir. Müdürlüğün işleyişi ve bürokrasinin yürütülmesi sürekliliği gerektiren işlerdendir.

MADDE 9: MÜDÜRLÜKÇE TUTULACAK DEFTERLER VE DOSYALAR:

 1. Gelen ve Giden evrak defteri,
 2. Zimmet defteri,
 3. Genelge, Yönetmelik, Kanunlar, Tebliğler Belgesinin yer aldığı dosyalar,
 4. Ayniyat dosyası,
 5. Yapılan çalışmaları gösteren faaliyet dosyaları,
 6. Meclis kararlarına ait dosya bulunur.

Bünyesinde Faaliyet Gösteren;

birimleri bulunmaktadır.

UĞUR MUMCU KÜLTÜR MERKEZİ

1- AMAÇ, KAPSAM KURULUŞ:

Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterir.

Vakıf, dernek, oda, kooperatif, sendika, spor ve kulüpleri ve siyasi parti vb.nin yönetim ve genel kurul toplantıları ile seçimlerine, bunların üyelerine yönelik her türlü faaliyetlerine basına ve kamuoyuna, kapalı toplantılarına, basın toplantılarına, bilimsel, kültürel ve sanatsal olan tüm etkinliklere, okulların müsamerelerine, kermeslerine, tiyatro ve müzik gruplarının çalışmaları ve etkinliklerin U.M.K.M.nin salonunda izlenilmesini sağlamak.

2- GÖREVLİ PERSONEL: U.M.K.M.'de 1 sorumlu ve yeteri kadar hizmetli personel bulundurulur.

3- SORUMLU PERSONEL:

 1. Binanın bakımı ve temiz olmasından sorumludur. Eksikler ve ihtiyaçlar bağlı olduğu müdürlüğe bildirir ve temini sağlanır.
 2. U.M.K.M.'den yaralanmak isteyen kurum ve kuruluşlardan gelen dilekçelerini dosyalar ve muhafaza eder.
 3. Resmi ya da özel faaliyetlerin dilekçelerine istinaden tarih ve saat olarak günlerinin ayarlanmasıyla ilgili takvim programını yapar.

EVLENDİRME MEMURLUĞU

1- EVLENDİRME MEMURLUĞUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, evlenme akdini yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı gösteren ve bu yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.

EVLENDİRME MEMURLARI:

Evlendirme memuru, belediyede bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur'dur.

YETKİ SINIRI:

Bu yönetmelik hükümlerine göre kendilerine evlendirme memurluğu yetkisi verilen bu yetkileri; belediye evlendirme memurlukları için ilçe hudutları ile sınırlıdır.

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE EVLENMESİ:

 1. Türkiye'de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı ya da farklı uyruklu yabancı kişi, yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, il ve ilçe belediye evlendirme memurlukları yetkilidir.
 2. Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunları yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi yetkili Türk makamları önünde de evlenebilirler.
 3. Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve bu yönetmeliğin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkında esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.
 4. Evlenme ehliyet belgesinin tarafların uyruğu bulunduğu devlet makamlarından bizzat temin edilmesi esastır. Bunun mümkün olmaması halinde bu belge evlendirme memurları tarafından istenebilir.

EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ
EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI:

 1. On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
  1. On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,
  2. On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile, evlenebilir.
  3. Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
  4. Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

EVLENME ENGELLERİ:

1- Hısımlılık;

 1. Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
 2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında;
 3. Evlat edinilen ile evlatlığın veya bunlarda biri ile diğerinin füru'u ve eşi arasında evlenme yapılmaz.

2- Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

 1. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
  Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.
 2. Gaiplik durumunda;
  Gaipliğine kara verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 3. Sağlık raporunun / resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;
  24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17.08.1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
 4. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

EVLENME AKDİNDE USUL VE AKDİN YAPILMASI

1- MÜRACAAT;

 1. Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.
 2. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurtdışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür. Bu halde, müracaatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.
 3. Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler.
 4. Her iki evlendirme memurluğunda evlenmeye esas olacak belgeler tamamlanır ve bir dosyada birleştirilmek üzere evlenme akdinin yapılacağı yer evlendirme memurluğuna gönderilir.

2- VEKİL ELİYLE MÜRACAAT;

 1. Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir.
 2. Bunu için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesini için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.
 3. Vekâletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.

3- MÜRACAATTA USUL;

 1. Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan ‘Evlilik Beyannamesi' ile yapılır.
 2. Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaatı kabul eden memur tarafından yapılır.
 3. Taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur iseler, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.
 4. Müracaat sırasında taraftarlar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.
 5. Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir.
 6. Evlenme bildirimi de yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılamaz.

4- İMZA ATAMAYANLAR VE BEDENİ EKSİKLİKLERİ OLANLAR;

 1. Evlenmek için müracaat edenlerde imza atamayanlar olduğu takdirde, imza edeceği yerlere sol elinin işaret parmağının izi alınır. Varsa kendi adına kazılı bulunan mührü de basılır. Sol el işaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak şeklindedir. Eğer sol elinin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen işlem uygulanır ve bu durum beyanname üzerinde açıklanarak evlendirme memurunca imza edilip mühürle tasdik edilir.
 2. Sağır ve dilsizlerin evlenmeye dair isteklerini özel işaretlerle belirlemeleri iradelerini açıklamaları manasına gelir. Gerekli müracaat sırasında ve gerekse tören sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde, bu özel işaretlerden anlayanlar aracılığıyla işlem sonuçlandırılır. Bu gibi hallerde aracılık yapanların da imzaları alınır.

5- MÜRACAAT SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER VE İNCELEME;

Evlenme talebine dair form-beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hayata sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana, baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar. Cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar ve dilekçesinin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir.

6- EVLENME İZİN BELGESİ;

 1. Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığını ve belgelerinin de tam olduğunu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylayarak verilir.
 2. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler.
 3. Belge, verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.
 4. Bu belgeye dayanarak akid yapan, evlenmeyi belgeyi veren evlendirme memurluğuna 15 gün içinde bildirmekle görevlidir.

7- EVLENMEDE ALENİYET, USUL VE ŞEKİL;

 1. Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte ve bizzat tarafların huzuru ile aleni olarak yapılır.
 2. Davetli bulunmaması, evlenmenin aleni yapılmadığı manasına gelmez.
 3. Vekâletle evlenme yapılmaz.
 4. Evlendirme memuru önceden tespit edilen yer ve zamanda tarafların ve şahitlerin önünde kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı olmak üzere birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar.Her birinin müspet cevap vermesi ve bu cevapların iki şahit tarafından da duyulduğunun doğrulanması üzerine, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu yüksek sesle açıkladıktan sonra evlenme kütüğünü taraflara ve şahitlere imza ettirir ve kendisi de tarih ve saat koyarak imzalar.
 5. Sağır ve dilsizler işaretle cevap verebilirler. Evlendirme memuru lüzum görürse, işaretlerden anlayan bir kişinin aracılığını daha önceden isteyebilir.Bu durumda taraflar aracı bulundurmak zorundadırlar.Sağır ve dilsizler okuma yazma biliyorlarsa, beyanları yazılı olarak kabul edilir.

8- ŞAHİTLİK ŞARTLARI;

 1. Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.
 2. Görüşleri itibariyle mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar.
 3. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.

9- EVLENMELERİN ÇALIŞMA SAATLERİNDE YAPILMASI;

Evlenme törenleri günlük çalışma saatleri içerisinde yapılır.

10- AİLE CÜZDANLARININ DOLDURULMASI VE KAYDI;

Aile cüzdanları yazı makinesi ile veya mümkün olmadığı takdirde mürekkepli kalemle ve kitap harfleriyle doldurulur. Cüzdanların birinci sahifesine karı kocanın fotoğrafları yan yana yapıştırılır. Varsa soğuk damga ile yoksa resmi mühürle mühürlenir ve ‘Cüzdan Kayıt Defteri'ne kaydı yapıldıktan sonra evlenme töreninin bitiminde çiftlere verilir. Kayıt numara ve tarihi evlenme kütüğüne de işlenir.

11- EVLENME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

 1. Müracaat eden çiftlerin Nüfus Cüzdanlarını beyan etmeleri şarttır.
 2. Nüfus Müdürlüğünün son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örneği ve adres beyanı.
 3. Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.
 4. 4 Adet fotoğraf.(En az 6 ay önce çekilmiş olmalı Fotokopi ile çoğaltılmış resimler kabul edilmez.)
 5. Kimlik Fotokopisi.

BASIN VE YAYIN İŞLERİ

1- AMAÇ,KAPSAM,KURULUŞ:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışır.
Belediyenin Basın ve Yayın işleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

2- GÖREVLİ PERSONEL:

Basın ve Yayın İşleriyle ilgili personel görevlidir.

3- PERSONELİN GÖREVİ:

 • Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısına yapılan ziyaretlerin haberleştirilerek Basın Kuruluşlarına ulaştırılması sağlanır.
 • Birimlerin yaptığı etkinlik ve çalışmalar da basın olarak resimleri çekilerek günü gününe basın kuruluşlarına haberleştirilip ulaştırılması ve yayınlanması sağlanır.
 • Basında ve internet sitelerinde çıkan haberler belediyenin hangi birimini ilgilendiriyorsa yetkilisiyle görüşmeler yapılıp cevap niteliğinde yanıt verilerek yayınlanması sağlanır.
 • Belediyemizle ilgili basında çıkan haberlerin toplanıp arşivde düzenli olarak saklanması sağlanır.
 • Bağlı bulunduğu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlar.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 1. Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
 2. Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Mudanya Belediye Başkanı yürütür.

Gerçekleştirilen etkinlikler

Tüm etkinliklerin listesi

İletişim

Belediye Santrali (+90 224) 544 88 41
Belediye Faks (+90 224) 544 16 57
Uğur Mumcu Kültür Merkezi (+90 224) 544 09 48
Kent Konseyi (+90 224) 544 33 00
(+90 224) 544 15 75

Fotoğraf albümü


Türk-Tayvan kültür etkinliği


Sanatçı Özgür Eren konseri


1 Temmuz Kabotaj Bayrami TSM Konseri

E-Belediye

Hizmet Rehberi

Zabıta

İmar ve Planlama


 

Mudanya Belediyesi

Şükrüçavuş Mah., Mustafakemalpaşa Cad., No: 10, 16940, Mudanya, Bursa.
Telefon: (+90 224) 5441650
Faks: (+90 224) 5441657
E-posta: bilgi@mudanya.bel.tr
Site tasarımı: Yakamoz.net
Her hakkı saklıdır. © 2009