Lütfen bekleyin... Yükleniyor.
 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ :

MADDE 1

Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 1475 sayılı İş Kanununun muhtevasına uygun olarak Belediye Başkanlığına bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yetki, görev ve sorumluluklarını düzenler.

KAPSAM

MADDE 2

Bu yönetmelik Belediye Başkanlığı'na bağlı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün görevleri ile Müdür ve diğer personelinin çalışma usul ve esaslarını kapsamaktadır.

DAYANAK

MADDE 3

Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerince hazırlanmıştır.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 1 Müdür, Mühendis-Mimar, Şehir Plancısı, İnşaat teknikeri, teknisyen ve Memurlardan oluşur. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde, Kalem, Planlama Bürosu, İmar Bürosu, Proje Tetkik Bürosu, Ruhsat Bürosu, Yapı Kontrol Bürosu olarak görev dağılımı yapılmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4

Bu yönetmelikte geçen;

a) Belediye: Bursa Mudanya Belediyesini,

b) Başkanlık: Mudanya Belediye Başkanlığını,

c) Başkan: Mudanya Belediye Başkanını

d) Müdürlük, Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

e) Müdür, Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünü

f) Büro, Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Büroları

g) Müdürlük Personeli, Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevli Müdür, Teknik eleman, Memur ve diğer personelini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat Yapısı

TEŞKİLAT

MADDE 5

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü;

 1. Müdür
 2. Kalem
 3. Planlama Bürosu
 4. İmar Bürosu
 5. Proje Tetkik Bürosu
 6. Ruhsat Bürosu
 7. Yapı Kontrol Bürosu
 8. Teknik eleman, memur ve diğer personel

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelikler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE 6

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3194, 5393, 775, 2981, 3290, 3366, 5216, 4734, 2863 sayılı kanunları ve bunlara bağlı çıkarılmış yönetmelikleri; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlıkların yayınladığı genelgeleri uygulamakla yetkilidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürüne bağlı olarak beş bürodan oluşmakta olup, bu büroların görevleri yukarıda sırası ile açıklanmıştır.

MÜDÜRÜN NİTELİĞİ

MADDE 7

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun İlgili Maddeleri ile Devlet Memurları Görevde Yükselme yönetmeliği doğrultusunda yüksek öğrenimli Müdür atanır.

MÜDÜRÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 8

 1. Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer birimlere karşı temsil eder.
 2. 5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir
 3. Müdürlüğün sevk ve yönetiminden tam yetkili, sorumlu kişidir.
 4. Müdürlük personelinin birinci disiplin ve sicil amiridir.
 5. Kanunun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün tüm görevlerini yerine getirmesini sağlar.
 6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordineli çalışmayı sağlar, Başkanlık makamının emirleri ve yönetmelikler doğrultusunda çalışma ve uygulama yapar.

MEMURLAR VE DİĞER PERSONELİN NİTELİĞİ

MADDE 9

657 sayılı Devlet Memurlarının ilgili hükümlerine göre ( Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Sözleşmeli personel ve Memurlar) Lisans, Ön lisans ve Lise mezunları arasından atanır.

MEMURLAR VE DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10

Müdürlükte işlemler bu elemanlar tarafından yürütülür.Görevlerini yasalar, yönetmelikler, genelgeler, yönergeler ve amirlerinin direktifleri doğrultusunda eksiksiz olarak ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Organlar

KALEMİN GÖREVLERİ

MADDE 11

 1. Müdürlüğe gelen-giden evrak kayıtlarını tutmaktır.
 2. Müdürlüğe gelen evrakın ilgili birimlere havalesini ve giden evrakın postaya verilmesini sağlamak.
 3. Personelle ilgili yazışmaları bilgisayar işletmenine yazdırıp takibini yapmak.
 4. Fazla çalışma puantajlarını ve devam çizelgelerini tutmak.
 5. Resmi kurum evraklarının arşivini oluşturup takibini yapmak.

PLANLAMA BÜROSU'NUN GÖREVLERİ

MADDE 12

 1. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda; Başkanlık-Bakanlık-Büyükşehir Belediyesi emirleri, Mahkeme Kararı veya Meclis Kararlarına istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı – Revizyon İmar Planı- mevzi İmar Planı vs. planların yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
 2. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onanan 1/5000 ölçekli nazım İmar Planında yapılmış olan 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri doğrultusunda, başkanlık emirleri- mahkeme kararlarına istinaden, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin yasa, yönetmelikler- genelgeler çerçevesinde yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
 3. Sehven yapılan hataların giderilmesine yönelik olarak; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarını bozmayacak şekilde Başkanlık emirleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak
 4. Kamu kurum ve kuruluş taleplerinin, yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek değerlendirilmesini sağlamak ve gereğini yapmak.
 5. Vatandaşların planlara ilişkin taleplerinin yasa, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılmasını sağlamak.,
 6. Askıya çıkan tasdikli 1/1000 ölçekli planlara askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, değerlendirilmek üzere meclis onayına sunulmasını sağlamak ve bunun akabinde 5216 sayılı yasa gereğince incelemek ve onanmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na göndermek.

İMAR BÜROSU'NUN GÖREVLERİ

MADDE 13

 1. 1/1000 ölçekli ve tasdikli uygulama imar planlarına göre; tapu koordinalı çap ve röpenli kroki ile müracaat eden vatandaşların parsellerine imar durumu tanzim etmek.
 2. İmar Kanununun 26. maddesine göre Resmi Kurum ve Kuruluşların imar taleplerini tetkik etmek ve imar durumu tanzim etmek.
 3. Resmi ve özel Kurumların imar durumu, inşaat ve istikamet rölevesine uygun hazırladıkları vaziyet planlarını tasdik etmek.
 4. Umumu hizmetlere ayrılan alanlar için Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne verilmek üzere kısıtlılık belgesi düzenlemek.
 5. Resmi Kurum ve Kuruluşlara yazışmalar yapmak.
 6. Mahkemelerce talep edilen imar durumlarını düzenleyerek ilgili mahkemeye göndermek.

PROJE TETKİK BÜROSU'NUN GÖREVLERİ

MADDE 14

 1. Avan projeyi onaylamak.
 2. İmar durumu, istikamet rölevesi, kot-kesit vb.belgeleri inceleyerek imar yönetmeliğine göre, teklif mimari ve statik projeleri tasdik etmek ve incelenmek üzere otopark bölümüne göndermek.
 3. Mimari ve statik tadilat projelerini tasdik etmek
 4. Projesi tasdik edilmiş ruhsatı alınmış ancak 2 yıl içinde inşaata başlandığını belgeleyen yapıların ruhsatlarını temdit etmek.
 5. Mahkemelerden gelen bilirkişi raporlarına ek olarak imara uygunluk açısından veya ruhsata bağlanabilir açısından bilgi vermek.
 6. Proje tasdiki, iskan ve raporlar için mahallen tetkik yapmak.
 7. Yapı Denetim Bürolarının hakediş ve sicillerini tutmak.
 8. Resmi Kurum ve Kuruluşlarla ilgili yazışmaları yapmak.

RUHSAT BÜROSU'NUN GÖREVLERİ

MADDE 15

 1. Kanun ve yönetmeliklere istinaden incelenip uygun görülen projelere yapı ruhsatı düzenlemek.
 2. Projesine uygun olarak yapılmış yapılara yapı kullanma izin (iskan) belgesi düzenlemek.
 3. Ruhsat ve yapı kullanma izinleri ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak.
 4. İş deneyim belgesi ve iş bitirme belgesi ilgili ruhsat ve kullanma izinlerine göre düzenlemek.
 5. 3194, 4708 sayılı kanunlara göre yapı denetim - proje müellifleri ve fenni mesüllerin dilekçelerini cevaplamak.

ARŞİV BİRİMİ:

Ruhsat bürosuna bağlı olarak,

 1. Müdürlüğe gelen ve çıkışı yapılan belgelerin arşivlenmesini sağlamak.
 2. Müdürlükçe gerekli olan dosyaların arşivden çıkarılarak incelenmesini sağlar.
 3. Resmi daire ve mahkemelerden gelen evrakların incelenerek istenen belgelerin çıkarılmasını sağlamak.
 4. Ruhsat verilen dosyaların fihristlenerek dosyalanıp arşivlenmesini sağlamak.
 5. Vatandaşların şifai müracaatlarına cevap vererek ruhsat ve kullanma izninin çıkartılarak suret onayının yapılmasını sağlamak.

YAPI KONTROL BÜROSU'NUN GÖREVLERİ

MADDE 16

 1. Belediye sınırları dahilinde ruhsatsız yapılaşmayı önlemek için imar planı içinde veya dışında ruhsatsız yapılan yapıların tespiti aşamasında ve kanunlar çerçevesinde gerekli yasal işlemi yapmak.
 2. Ruhsatlı yapılan binaların, ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığının denetiminin yapılmasını, uygun olmayanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak.
 3. Şikayetleri yerinde değerlendirip, gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

YÜRÜRLÜK

MADDE 17

Bu yönetmelik Belediye meclisince kabul edildiği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca görüldükten sonra yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 18

Bu yönetmelik Mudanya Belediye Başkanınca yürütülür.

İletişim

Birim Faks: (+90 224) 544 82 91

Mevzuat

Büyük Şehir Belediyesi Kanunu

Belediye Kanunu

İmar Kanunu

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

Başvurularda Gereken Belgeler

Çalışma haberleri

İmar Askı İlanı

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım

BASIN TOPLANTISI

Hanımeli Çarşısı açılış töreni

Kapalı Pazaryeri ve Otoparkının temeli atıldı

Büyükşehir Mudanya işbirliği sürüyor

Tüm çalışmaların listesi

Fotoğraf albümü


Mudanya Belediyesi çalışmaları - 2009

E-Belediye

Hizmet Rehberi

Zabıta

İmar ve Planlama


 

Mudanya Belediyesi

Şükrüçavuş Mah., Mustafakemalpaşa Cad., No: 10, 16940, Mudanya, Bursa.
Telefon: (+90 224) 5441650
Faks: (+90 224) 5441657
E-posta: bilgi@mudanya.bel.tr
Site tasarımı: Yakamoz.net
Her hakkı saklıdır. © 2009