Lütfen bekleyin... Yükleniyor.
 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

I.BÖLÜM AMAÇMADDE - 1 AMAÇ

Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu
kullanımındaki meydan, bulvar, cadde ve sokaklar ile büfeler, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak
ilan reklam ve tanıtım panolarını disipline ederek şehircilik ve kent estetiği bakımından gerçek veya
tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda oldukları esasları belirlemeyi amaçlar.

II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK


MADDE - 2 KAPSAM


Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir
alanlarındaki ilan, reklam ve tanıtım panolarını kapsar.


MADDE - 2.01 YASAL DAYANAK


Bu yönetmelik, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1608 sayılı
Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâm-ı Cezaiye Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-
3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma
Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin,
Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda
hazırlanmıştır.

III. BÖLÜM YETKİ ALANLARI


MADDE - 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİ ALANI5216 sayılı kanunun 7. ( g ) maddesine göre Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar,
cadde ve ana yollara, bu yollara cepheli binalara ve arsalara, büfelere, yaya ve taşıt alt veya üst
geçitlerine, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan ve reklam panolarına yerlerini ve bunların şekil
ve ebadını belirleme yetkisi Büyükşehir Belediyesine aittir.

“İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği ''nin uygulanmasında Büyükşehir Belediyesi yetki alanında
bulunan caddeler.

  Nilüfer İlçesi
  1- Orhaneli Yolu (Büyükşehir Belediyesi sınırına kadar)
  2- İzmir Yolu (Büyükşehir Belediyesi sınırına kadar)
  3- Mudanya Yolu (Büyükşehir Belediyesi sınırına kadar)
  4- Çalı -Kayapa- Hasanağa Yolu
  5- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
  6- Ata Bulvarı
  7- Tuna - Nilüfer Hatun - Gazi Caddesi 2
  8- Barbaros - Kemer Caddesi
  9- Beşevler Caddesi
  10- Nilüfer Caddesi

  Osmangazi İlçesi
  1- İzmir Yolu
  2- Kadızade Rumi Caddesi (Hürriyet Cad.)
  3- Kavaklı - Albayrak Cad. (Filament Kavşağı) Hamitler Şehir Mezarlığı
  4- Turgut Özal Caddesi
  5- Fuat Kuşçuoğlu Cad. (F.İ.D. Baş.kadar)
  6- Hayran Cad.
  7- Kükürtlü Caddesi
  8- Acemler - Çekirge - Altıparmak - Atatürk - Cemal Nadir - ( Yeşil - Namazgah - İpekçilik Cadde
  başına kadar)
  9- Cumhuriyet Caddesi
  10- Gökdere Bulvarı - a. Ferruh Yücel caddesi - Zafer Bulvarı
  11- Haşim İşcan - A. Hamdi Tanpınar - Kemal Bengü Caddesi
  12- Stadyum - Merinos - Kanalboyu Caddesi
  13- Fevzi Çakmak ( Fomara) Caddesi
  14- Yeni Yalova Yolu (Büyükşehir Belediyesi sınırına kadar)
  15- İnönü Caddesi (Eski Yalova Yolu dahil Yeşil Şehir kavşağına kadar)
  16- Avrupa Konseyi Bulvarı
  17- 11 Eylül Bulvarı

  Yıldırım İlçesi
  1- Ankara Yolu (Büyükşehir Belediyesi sınırına kadar)
  2- 11 Eylül Bulvarı ( Batçıka kadar)
  3- Yakın Doğu Çevre Yolu
  4- Beyazıt - Kasım Önadım Bulvarı - Eğitim Caddesi (Tezok'a kadar)
  5- Ortabağlar Caddesi
  6- Doğu Caddesi - F.S.Mehmed - T.M.Ali - Selçukbey Caddesi
  7- Çiçek Caddesi - Kanuni Caddesi - Mimar Sinan Caddesi
  8- Prof. Tezok Caddesi

Yönetmelik onaylandıktan sonra oluşturulan yeni ana arterler, Gemlik, Gürsu, Kestel ve Mudanya
ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi yetki alanına geçen ana arterler, İlan ve Reklam Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilecektir.


MADDE - 3.01 İLÇE BELEDİYELERİ YETKİ ALANI

Büyükşehir Belediyesi yetki alanları dışında kalan meydan, bulvar, cadde ve ana yollara, bu yollara
cepheli binalara ve arsalara, büfelere, yaya ve taşıt alt veya üst geçitlerine asılacak ilan ve reklamların
yerlerinin belirlenmesinde ilgili İlçe Belediyesi yetkilidir. İlçe Belediyesi, yetki alanlarındaki
uygulamalarda bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.

 

IV. BÖLÜM DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUK


MADDE - 4 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİM YETKİSİ VE SORUMLULUK


Büyükşehir Belediyesi yetki alanında kalan; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan, bulvar,
cadde ve sokaklar ile büfeler, toplu taşım ve ticari araçlara konulacak ilan reklam ve tanıtım
tabelalarının şekil ve ebatları ile asma şartları, tanıtım elemanlarının, çevre ve görüntü kirliliği
açısından takibi ve gerekli işlem ve uygulamaları Büyükşehir Belediyesince yerine getirilir. Büyükşehir
Belediyesi yetki alanı dışında kalan alanlarda ilçe Belediyeleri yetkilidir.

Yeni açılacak cadde, bulvar ve meydanların hangi Belediyenin yetki alanında olacağına Büyükşehir
Belediye Meclisince karar verilir.V. BÖLÜM GENEL ESASLARMADDE - 5


5.1. Bursa Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği, İlan ve Reklam Denetleme
Şube Müdürlüğü tarafından uygulaması yapılır.

5.2. Kanun, tüzük ve bunlara dayanarak çıkarılan yönetmelik ve çeşitli mevzuat hükümleri ile
yapılması yasaklanmış reklamlar ile halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlak ve kültürel
değerlerine aykırı reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.

5.3. Reklamlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık içeren öğeler, şiddet
hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez.

5.4. Bu yönetmelik kapsamında adı geçmeyen her türlü ilan, reklam ve tanıtım tabelaları için
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve ilgili Belediyesinin onayı doğrultusunda
uygulama yapılır.

5.5. Her türlü tanıtım tabelalarının ve benzerlerinin bakım ve onarımı, reklamı yapan veya yaptıran
kuruluşa aittir. Bu elemanların gerekli bakımı ve onarımı yapılmadığı takdirde, çevre ve görüntü
kirliliğine sebebiyet verecek durumlarda ilgili reklam kuruluşuna gerekli uyarılar yapıldıktan sonra,
reklam sahibi yüzeylerini beyaz kâğıt veya beyaz renkli bir malzeme ile kapatmak zorundadır. Bu
husus yerine getirilmediği takdirde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılarak masrafları kiracı reklam
firmasından tahsil edilecektir.

5.6. Tüm reklam elemanları için, reklamı yaptıran, yapan ve projesini hazırlayan yetkili teknik eleman,
levhanın güvenliği, sağlamlığı ve takıldıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü zararından
sorumludurlar.

5.7. Hiçbir türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak,
kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek, kentin doğal veya tarihî sit alanlarını etkileyecek şekilde
olamaz.

5.8. Ortak kamu kullanım alanlarında bulunan elektrik direkleri reklam alanı olarak kullanılamaz.

5.9. Açık alan ilan ve reklam araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine, tarihi eserlerin ve tescilli
yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, Konsolosluklara, Emniyet müdürlüklerine,
Valiliklere, Kaymakamlıklara ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait binaların, Askeri alanların, Okulların,
kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek ve bunları kapatacak şekilde
yerleştirilemez.

5.10. Açık alan ilan ve reklam araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş alanını kapatacak, trafik
işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak
ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.

5.11. Açık alan ilan ve reklam araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini
ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez.

5.12. Bilboard'ların şekil ve ebatları ile bilbord'ların dizilişi, grup adedi ve aralarındaki mesafesini Bursa
Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimi belirleyecektir.

5.13. Ticaret birimlerinin tanıtıcı ve reklâm amaçlı panoları kamu alanlarında yer alamaz.

5.14. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe dış duvarlarına tanıtıcı işaret,
tabela ve reklâm panosu konulamaz.

5.15. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

5.16. Yılbaşı, bayram ve özel günlerde, Belediye birimlerinden izin alınmak kaydıyla, bina ve işyerleri,
anılan günün 7 gün öncesi ve sonrasında ışıklı veya ışıksız özel süslemeler kullanılarak tanıtımlar
yapılabilir. Bu uygulamalar verilen süre içinde kaldırılmaması halinde ilgili Belediyesi tarafından
kaldırılır ve masrafı reklam verenden tahsil edilir.

5.17. Bina ve kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren alt seviye yüksekliği 2.20
metrenin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz

5.18. Kamu hizmetlerinin görülmesi amacıyla İlgili Belediyesi gerek gördüğü takdirde en az 7 en fazla
15 gün önceden yazılı bildirim yaparak reklam elemanlarının kaldırılmasını isteyebilir.

5.19. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir
suretle ilan ve reklam uygulaması yapılamaz, İlan ve reklam vergisinin ödenmiş olması tabelanın
uygun olduğu anlamına gelmez. Bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesi
tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır. Tüm reklam elemanlarının uygunluğu 1 yılı geçemez. İzni
yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun
görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, 10 gün içinde yerine getirilmemesi halinde
ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) reklam verenden ve bu
konuda sözleşme yaptığı firmadan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

5.20. Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kentsel tasarım projeleri kapsamındaki alanlarda, Belediye
tarafından, yönetmelik hükümleri dışında özel koşullar getirilebilir.

5.21. Büyükşehir Belediyesi yetki alanında kalan; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,
bulvar ve caddelere konulacak LED ekranlı tanıtım elamanın teknik özellikleri, şekil ve ebatları ilgili
Belediyesinin yetkili birimi tarafından teknik şartnamesi hazırlanılarak Belediye encümeninin onayı ile
kurulur.

5.22. Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde sanayi alanları dışında, bina teras ve çatılarına hiçbir
şekilde reklam panosu ve tanıtıcı levha konulamaz.

VI. BÖLÜM İSTİSNALAR
MADDE - 6

Bu yönetmelik özel kanuna tabii olan (Sağlık kuruluşları, Eğitim Kuruluşları v.b.) özellikli kurumlara ait
işletmelerde uygulanmaz.


VII. BÖLÜM TANIMLARMADDE - 7 KENTSEL KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR


7.1 - Konut Alanları

İmar planlarında konut yapımı için ayrılmış iskân bölgeleridir. Üst ölçekli plan kararlarına uygun olarak,
imar planları ile belirlenmiş ve iskân edilmiş alanlardır.

7.2 - Kentsel Çalışma Alanları

a) Ticaret alanı: İmar planlarında yönetim, sosyo kültürel ve ticari amaçlı yapılar için ayrılmış bölgedir.
Bunlar, büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal
kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri ve benzeri yapılar
yapılabilen alanlardır.


b) Sanayi Alanları: İmar Planlarında her türlü sanayi tesisleri için ayrılmış alanlardır.

c) Kamu Kurumu Alanları: Resmi veya idari tesis alanlarını, büyük alan kullanımı gerektiren kamu
kuruluş ve servis alanlarını, askeri alanları veya yapı ölçeğinde resmi, idari, dini ve umumi binaları
içeren alanlardır.

d) Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt ve bakım
istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı
yönünden tehlike yaratmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen
depoların yapılabileceği alanlardır.

e) Karayolu Servis Alanı: İmar planlarında ve nazım planda belirtilen ve benzin istasyonu, LPG
ikmal istasyonu, yıkama- yağlama, araç bakım servis istasyonu, motel, kamping, teşhir ve satışa
yönelik ticari üniteler, gazino, lokanta gibi karayoluna hizmet verecek tesislerin yapılabileceği
alanlardır.

7.03 Kamu Alanları: Kamunun ortak kullanım alanı olan yeşil alanlar, parklar, çocuk parkları, spor
alanları ve rekreasyon alanları, meydan, bulvar, cadde ve yollar, pazar yerleri, açık otoparklar ve
benzeri alanlardır.


MADDE - 8 REKLAM ELEMANLARINA İLİŞKİN TANIMLAR

8.1. Açıkhava sabit reklam elemanları
Yerleri, ölçüleri ve teknik özellikleri Büyükşehir Belediyesince belirlenmiş, bilboard panolar, kule pano,
pisa pano, raket pano, elektronik düzenli panolar, postermatik, otobüs durakları, megavizyon ( LED )
ve benzeri reklam elemanları ile döşeme kaplamaları üzerine yapılan reklamlardır.

8.2. Bina cephesi ve bahçelerindeki reklam elemanları
Yapılarda bulunan ticaret birimlerine ait tanıtım ve reklam elemanlarıdır.

8.3. Sağır duvar reklamları
Pencere ve boşluklarının %10' u geçmediği cepheler sağır cephe olarak kabul edilir.

8.4. Teras ve Çatı reklamları
Yapıların teras veya çatılarında herhangi bir malzeme ile yapılan tüm reklam elemanlarıdır

8.5. Karayolu üzerindeki kentsel çalışma alanlarındaki reklam elemanları
Karayolu üzerindeki kentsel çalışma alanlarında bulunan her çeşit reklam elemanlarıdır.

8.6. Büfeler Üzerindeki Reklam Elemanları
Kamu alanlarında bulunan ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan işyeri tanıtım ve reklam
elemanlarıdır.

8.7. Alt Ve Üst Geçitlere Konulacak Reklam Elemanları
Yaya ve taşıt alt geçitlerinde giriş alınlıkları ile yan duvarlara, üst geçitlerde ise korkulukların iç ve dış
yüzeylerine konulacak reklam ve tanıtım elemanlarıdır.

8.8. Geçici Reklam Elemanları
Açık alanlarda, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından belirlenen nokta ve yerlerde kültürel ve
sosyal amaçlı duyuruların yapılabileceği reklam elemanlarıdır.

8.9. İnşaat alanlarına konulacak reklam panoları
İnşaat alanlarının çevrelerindeki paravan sistemi üzerindeki reklam elemanlarıdır.


MADDE - 9 BİLGİLENDİRME LEVHALARI

9.1. Yer ve yön gösteren levhalar
Bu yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihi-turistik yerlerin adları ile
kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhalardır.

9.2. Teknik altyapı bilgilendirme ve uyarı levhaları
Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamaları sırasında,
trafik emniyeti ve can güvenliği açısından, çalışmayı yapan kuruluş tarafından kullanılan ışıklı veya
ışıksız uyarı işaretleri ve bilgilendirme levhalarıdır.
6

VIII. BÖLÜM UYGULAMA KOŞULLARIMADDE - 10 RESMİ KURUM VE KAMU ALANLARINDAKİ
REKLAM ELEMANLARI


10.1- Kamu alanlarındaki sabit açık hava reklam ve tanıtım elemanlarının konacağı yerler ile ölçü ve
şekilleri, Büyükşehir Belediyesi ilgili birimi tarafından belirlenerek Büyükşehir Belediye Encümenince
onaylanır.

10.2- Reklam elemanları, mahallin özelliği dikkate alınarak belirlenen ölçü ve şekillerde, tarihi eser ve
yapıların, heykel ve sanat eserlerinin önünü ve görünümlerini kapatmayacak şekilde, ışıklı veya ışıksız
olarak konulur.

10.3- Genişliği 2.00 m.'den az olan yaya kaldırımlarına sabit Açıkhava reklam ve tanıtım elemanı
konulamaz.

10.4- Kavşak alanlarına konulmak istenen reklam elemanları, araç dönüşünün her noktasındaki görüş
açısını kapatmayacak şekilde yer seçimi yapılarak yerleştirilir. Yol kenarına konulacak pano ve tanıtıcı
levhalarda yanıp sönen ışıklar kullanılamaz, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık
yansıtıcı cisimlerle düzenlenemez.

10.5- Kamu kurumları kendilerine ait bahçe ve bahçe duvarları üzerine sabit açık hava reklam panosu
koyamazlar. (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar hariç)

Kamu kurumlarına ait boş alan ve arsalar reklam amaçlı kullanılamaz.

10.6- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların sağır cepheleri Madde 12' deki şartlara uygun olmak ve
Büyükşehir Belediyesinin ilgili biriminden veya bağlı bulunduğu ilgili Belediyesinden izin alınmak şartı
ile reklam amaçlı kullanılabilir. (Bkz. şekil 18)

10.7- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların arsa ve bahçe duvarları, ilgili Belediyesine müracaat
edilerek onay alınmak koşulu ile reklam amaçlı kullanılabilir. Kullanılacak reklam panolarının yüksekliği
ve genişliği bahçe duvarına göre projelendirilecektir. Reklamların kullanım süreleri bir yılı geçemez.
Talep ve uygunluk halinde yeniden belediye tarafından izin verilir. Belediye gerek gördüğü takdirde bir
ay önceden yazılı bildirim yaparak reklamların kaldırılmasını isteyebilir. Reklamın içeriği, mesajı ve
görüntüsü hakkında yorum ve izin hakkı Büyükşehir Belediyesine aittir. Reklamların eğitim ve kültür
içerikli olmaları tercih edilecektir.

10.8- Yaya kaldırımlarındaki döşeme kaplamaları, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimi ve bağlı
bulunduğu ilçe Belediyesi tarafından uygun bulunması halinde reklam amaçlı olarak kullanılabilir. İş
yerinin kapanması halinde döşeme kaplamasının eski haline getirilmesi zorunludur.

10.09- Acil servisi bulunan, 24 saat açık sağlık kuruluşları, kaldırım ve yol üstlerine 6. maddedeki
şartlara uymak kaydıyla 1 adet ayaklı tabela koyabilirler.

10.10- Nöbetçi eczaneler, hafta içi eczanelerin kapanış saatinden açılış saatine, hafta sonu ve resmi
tatil günlerinde sabah eczanelerin açılış saatinden itibaren 24 saat, nöbetçi eczaneye en yakın olan
Büyükşehir Belediyesi denetim, uygulama ve sorumluluk alanında bulunan caddeye en çok 2 adet
seyyar nöbetçi eczane tabelası koyabilir. Ayrıca her cephede bir adet olmak üzere maksimum 0.50 m.
genişliğinde, 0.70 m. boyunda ve 0.20 m. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı çıkma pano
kullanabilirler. Bu panoların yerden yüksekliği en düşük 2.20 m. olacaktır. (Bkz. Şekil 15)

10.11- Binanın tamamı tek bir eğitim (özel okul, dershane vb.) ve resmi kuruma ait olan yapılarda bina
ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5'ini ve 10 m2'yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya
ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu Bursa Büyükşehir Belediyesi ve
ilgili Belediyesinin uygun görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir. (Bkz. Şekil 18)MADDE - 11 ÖZEL MÜLKİYETE AİT ARSA, BİNA CEPHESİ VE
BAHÇELERİNDEKİ REKLAM ELEMANLARI
KONUT ALANLARI VE TİCARET ALANLAR


11.1- Binaların zemin katlarında bulunan işyerlerine yüksekliği en fazla 1.00 m. olmak, zemin kat tavan
kotunu geçmemek kaydıyla cephesi boyunca 1 adet reklam ve tanıtım tabelası takılabilir. Reklam
panolarının derinliği 0.20 m.'yi geçemez. (Bkz. Şekil 1, 4, 5, 6)

11.2- 11.1 fıkrasında belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü
geçmemek, dükkân yüksekliğini aşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla ilgili
Belediyesinin onayı alınarak düşey reklam panosu uygulanabilir. Reklam panolarının derinliği 0.20
m.'yi geçemez. (Bkz. Şekil 3)

11.3- Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan işyerinin tanıtıcı levhaları 11.1 fıkrasında
belirtilen koşullara uyarak her iki cephede de yer alabilir. (Bkz. Şekil 12, 13)

11.4- Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum
0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz.
(Bkz. Şekil 2, 7, 8, 9)

11.5- Zemin katta birden fazla işyeri bulunması halinde birimlerin tanıtıcı levhaları, her bir birimin kendi
cephesi boyunca olacak ve birbirlerinin yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden
standartlara uygun olarak yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır.
(Bkz. Şekil 12, 13)

11.6- Zemin katlarda yer alıp asmakatı bulunan dükkânlarda panolar 11.1 fıkrasında belirtilen
koşullardaki gibi uygulanabileceği ve asmakat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak
ve maksimum 1.00 m. yüksekliği aşmamak kaydıyla cephe boyunca yatay pano düzenlemesi
yapılabilir. (Bkz. Şekil 10)

11.7- Ticaret alanlarında binaların zemin katlarında, yapının geri çekilmesiyle oluşan portiklerin,
yalnızca ön yüzlerine zemin tavan kotunu geçmeyecek şekilde 11.1 - 11.3 maddesinde belirtilen
koşullara uymak şartı ile yatay durumda bir adet reklam tabelası takılabilir. Portiğin tavanları ile
kolonlarının dört yüzüne hiçbir tabela, afiş, pankart ve benzeri ilan asılamaz. (Bkz. Şekil 11)

11.8- Konut ve ticaret alanlarında yola cephesi (pasajlar, alışveriş merkezleri v.s.) bulunmayan
işyerleri bina dış yüzeylerine reklam elemanı asamazlar. Bu işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin
kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası
koyabilirler. Bina içlerinde işyerleri cephesine uygulayacakları reklam tabelaları için 11.1, 11.2, 11.3,
11.4, 11.5 ve 11.6 fıkralarında belirtilen koşullara uymak zorundadır.

11.9- Zemin kat tavan döşemesinin üzerine işyerlerine ait reklam elemanları balkonlarda, çıkmalarda
kesinlikle kullanılamaz.

11.10- Konut alanları ve ticaret alanlarında özel mülkiyete ait boş alan ve arsalarda, ayaklı veya
ayaksız reklam tabelası konulamaz.

11.11- Zemin üstü katlardaki iş yerleri, bina dış yüzeyine tanıtım ve reklam tabelası asamazlar. Ancak,
işyerleri cam yüzeylerine yazı ile veya arkalarına en fazla 0.50 x 0.70 mt. Ölçülerinde bir adet tanıtıcı
tabela koyabilirler. Balkon, balkonların korkulukları ve pencere altı parapet duvarları reklam alanı
olarak kullanılamaz. Her bina zemin üstü katlardaki iş yerlerinin tabelalarının asılacağı yerlerle ilgili,
yönetmelik hükümlerine uymak koşulu ile standartlar oluşturabilir. Ayrıca, zemin üstü katlardaki
işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle
düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler. Sonraki uygulayıcı, önceden standartlara uygun
olarak yapılan uygulamaya ya da standartlara uymak zorundadır.

11.12- Bahçeli nizam yapılarda bulunan ticaret birimleri kendi parsel sınırları içine ayaklı veya ayaksız
tanıtım ve reklam tabelası koyabilirler. Bir yapıda birden fazla işyeri olması durumunda her işyerine yer
ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulması gerekmektedir.
Toplu tanıtım tabelasının yol kotundan yüksekliği zemin kat tavan kotunu aşmamak kaydıyla en fazla
3.00 m. yüksekliğinde ve reklam alanı tek yüzü en fazla 3.00 m2

olmalıdır. Bu panolarda sadece parsel
içerisindeki ticaret birimlerine ait reklamlar bulunabilir.
Müracaat dilekçesi ekinde reklam tabelasının detay projesi ile birlikte site veya apartman
yöneticisinden izin belgesi istenir. (Bkz. Şekil 12, 35)

11.13- Konut alanları ve ticaret alanlarında bulunan özel kişi ve kurumlar, kendilerine ait bahçe
duvarları üzerine açık hava sabit reklam elemanları koyamazlar.

11.14- Bina cephe yüzeylerine dik ve çıkıntılı reklam panosu takılamaz.


MADDE - 12 SAĞIR DUVAR CEPHE REKLAM ELEMANLARI

12.1- Konut alanları ve ticaret alanlarındaki sağır duvarlar ilgili Belediyesine müracaat edilerek onay
alınması şartı ile reklam amaçlı kullanılabilir.

12.2- Duvar reklâmları kentsel görünümü zenginleştirecek, grafik ve sanatsal değeri olan duvar resmi
niteliğinde olmak, grafik ve reklâmın ana temaları dışındaki ayrıntılara yer vermemek zorundadır. Ad
ve amblem duvar reklâmının en fazla %30' unu kapsayabilir. (Bkz. Şekil 21)

12.3- Sağır duvar reklamlarının kullanım süreleri bir yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde yeniden
ilgili Belediyesi tarafından izin verilir. Süre bitiminde reklamı yapan veya yaptıran firma çevre kirliliğine
yol açmayacak biçimde sağır duvar reklamını kaldırmakla yükümlüdür. Reklamın kaldırıldığı cephenin,
yapının renkleriyle uyumlu olarak boyanması zorunludur. Aksi takdirde reklamı yapan veya yaptıran
firma ile bina sahipleri sorumlu olacaktır.

12.4- Dinî yapılar, tarihî eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapılar ve Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin ilgili birimince kentin siluetini etkileyeceği belirlenen yerlerde duvar cephe reklâmı tesis
edilemez. Ancak görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki tescilli binalara Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız cephe giydirme çalışması yapılabilir.

12.5- Duvar reklâmları ön cepheye dönemez. Sağır alanın bir kısmına reklam uygulaması yapılması
durumunda, diğer kısım reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır. Pencere ve
boşlukların %10' nu geçmeyen cepheler sağır cephe olarak kabul edilir. Fazla sağır yüzey varsa ilgili
birim tarafından uygun görülmesi halinde bu alanlar reklam ve tanıtım amaçlı kullanılabilir.
Vergi ve harç hesabında reklam ihtiva etmeyen boyalı kısım hesaba dâhil edilmez.

12.6- Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı vinil malzeme veya boya ile yapılabilir. İlgili
Belediyesinin onayı ile üç boyutlu, teknolojik gelişmeler kullanılarak yapılan reklama izin verilebilir.

12.7-Sağır duvarlara asılan izinsiz reklamlardan, reklamı yapan, yaptıran firma ve bina sahipleri
sorumludur.


MADDE - 13 TAMAMI TEK KURUM ve KURULUŞ TARAFINDAN
KULLANILAN BİNALARDAKİ REKLAM ELEMANLARI

13.1- Kullanılacak ticari tanıtım tabelası bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey alanının %5'ini ve 10
m2'yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece firmanın logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım
panosu uygulanabilir. Bina cephesine takılacak tabela hiçbir şekilde cephe yüzeyinden taşamaz, dik
ve merdiven şeklinde cephe yüzeyine montajı yapılamaz.


13.2- Cephe yüzeylerinde, ilgili Belediyesinden izin almak koşuluyla reklam amaçlı giydirme cephe
uygulaması yapılabilir. (film, kaplama vb.)

13.3- Bu işyerleri, yüksekliği yol kotundan en fazla 15.00 m. ve toplam reklam alanı tek yüzü en fazla
20 m2 olacak şekilde kendi mülkiyetleri içine işyerini tanıtıcı 1 adet totem reklam panosu koyabilirler.
(Bkz. Şekil 33)


13.4- Bir parselde aynı kurum ve kuruluşa ait birden fazla işyeri olması durumunda, 1 tabela üzerinde
tüm işyerlerinin tanıtımı yapılır. Reklam panolarının kullanım süreleri bir yılı geçemez. Talep ve
uygunluk halinde yeniden ilgili Belediyesi tarafından izin verilir. (Bkz. Şekil 36)

13.5- Bu alanlardaki işyerlerine ana arterlere olan cephe uzunluğu, işyeri alanı büyüklüğü ve
konumuna göre estetik ve şehircilik açısından değerlendirilerek totemin yüksekliği ve alanı Belediyenin
ilgili biriminin izni ve görüşü doğrultusunda uygulanabilir. (Örnek alışveriş merkezleri v.b.)


MADDE - 14 İNŞAAT ve TADİLAT İZNİ OLAN YAPILAR VE
METRUK BİNALARA KONULACAK REKLAM ELEMANLARI


14.1 - Özel mülkiyet alanı içinde yapı ruhsatı bulunan, inşaat halindeki yapılarda, taşınmazın mülkiyet
sınırları içinde kalmak kaydıyla, görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat
atıklarının gelmemesi için kentin genel estetiğini engellemeyen ve ilgili Belediyesince uygun görülen
yerlerde konulmuş olan paravan sistem üzerine vinil germek suretiyle aşağıdaki koşullara göre
uygulama yapılacaktır:


  •  Maksimum 2.50 m. olan paravan yüksekliği aşılamaz. (Bkz. Şekil 32)

  •  İnşaat alanlarında, inşaatı tanıtıcı panolar en fazla 6 m2ebadında olabilir ve inşaat süresince

  kullanılabilir.

  •  Paravan yüzeyinde kâğıt vb. afişlerin yapıştırılması ve bulunması durumunda inşaat sahibi ve

  yüklenici müşterek ve müteselsilen sorumlu olacak ve Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından

  cezai işlem uygulanacaktır.14.2 - Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı bulunan ve inşaatı devam eden
binaların, görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için
mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır.

İskele sisteminin yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını geçemez, Tamamı vinil germe
tekniği uygulanacak ve aynı cephede ürün mesajı iskele yüzeyinin % 30'unu aşmayacak, birden fazla
firmanın tasarrufuna verilmeyecektir. Vinil üzerine konulacak reklam ve ilan uygulamaları ancak iskele
sürecinde kullanılır. İzin süresi bir yıldır. İlgili Belediyesi süre bitiminde talep ve uygunluk halinde
süreyi uzatabilir.

14.3 - Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibariyle görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan
binaların ön ve yan cepheleri vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak
giydirilebilir.


MADDE - 15 TESCİLLİ ESKİ ESER BİNALARDA
REKLAM ELEMANLARI


15.1- Tescilli eski eser binalarda, bu binaların bulunduğu parselin bitişiğinde veya karşısında bulunan
yapılarda kullanılacak reklâm panoları ve panosuz reklâm uygulamalarında uyulması gereken koşullar
aşağıda sıralanmıştır.

  a) Reklâm panosu ve panosuz reklâm tabelalarından sadece biri seçilerek kullanılacaktır. İki çeşit
  birden kullanılamaz.

  b) Reklâm pano ve tabelalarında kurum adı ve kapı numarasından başka ibare bulunmayacaktır.

  c) Bina bütününde vitrin bölümü dışında (Örneğin üst katlarda, sağır duvarlarda) hiçbir şekilde tabela
  bulunmayacaktır.

  d) Gölgeliğin alın kısmında firma ismi ve logosu baskı şeklinde olabilir.

  15.2 - Reklâm Panoları;

  a) Mağazada stor kullanılmıyor ise bina cephesine yapışık şekilde düzenlenecektir.
  (Bkz. Şekil 22)

  b) Mağazada stor kullanılıyor ise panolar, stor kutusunun dışına taşmayacak şekilde düzenlenecektir.
  (Bkz Şekil 23)

  c) İş yerlerinde güvenlik amacıyla stor kullanılması gerekiyorsa stor kutuları mekân içinde kalacak
  şekilde takılacaktır. Zorunlu hallerde, cephe hattından maksimum 50cm.'yi geçmeyecek şekilde bina
  dışına yapılabilir. Tabelaların genişliği ve derinliği (stor kutusu ve tabelanın cepheden çıktığı mesafe)
  50 cm.'yi geçmeyecek, uzunluğu ise vitrin uzunluğu kadar olacaktır.
  (Bkz Şekil 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

  d) Üst katlarda bulunan işletmeler için reklâm tabelaları binanın giriş kapısının iç bölümünde bulunan
  duvara asılacak ve boyut olarak 0.25 m2'yi geçmeyecektir.


  e) Tabelalar koyu renk zemin üzerine metal veya benzeri malzemeden yazılar kullanılarak
  uygulanacaktır. Ahşap tabelalarda harfler tabelaya oyularak da işlenebilir.

  f) Panoların üzerine harf boyutu 30 cm. ‘yi geçmeyen neon yazılar da kullanılabilir.

  g) Reklâm tabelalarının montajı sırasında binada varsa, motif, süsleme, kabartma ve özellikli
  bölümlerin kapatılmamasına ve binanın özgün yapısına zarar verilmemesine dikkat edilecektir.

15.3 - Panosuz Reklâm Uygulamaları;

  a) Metal yazılar harf boyutu 30 cm.'yi geçmeyecek ve mağaza-bina girişinin üstünde ya da yanında
  yer alacak şekilde bina duvarına monte edilebilir. Bina duvarına harf yüksekliği 30 cm.'yi geçmeyecek
  şekilde neon yazılar uygulanabilir. Ancak elektrik kullanılan bu tip yazı ve tabelalarda yangına karşı
  özel önlem alınacak ve cephe ile özgün yapı elemanlarına ısı, ışık vb. nedenlerle zarar
  verilmeyecektir. (Bkz. Şekil 30 - 31)


MADDE -16 KARAYOLU ÜZERİNDEKİ KENTSEL ÇALIŞMA
ALANLARINDAKİ REKLAM ELEMANLARI


16.1- Karayolu üzerindeki Kentsel çalışma alanlarında bulunan binaların zemin katlarındaki ticaret
birimleri tanıtıcı levhaları, zemin kat tavan kotunu aşmamak, yüksekliği en fazla 1.00 m. olmak
kaydıyla yatay olarak cephesi boyunca takılabilir. Köşe parsel niteliğindeki yapılarda köşede yer alan
işyerinin tanıtıcı levhaları yukarıdaki kurallara uyarak her iki cephede de yer alabilir. Birden çok işyeri
varsa her birinin tanıtım levhalarının yatay çizgileri uyumlu olmak; son uygulayıcı, önceden
standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır.
(Bkz. Şekil 1, 4, 5, 6, 14)

16.2- 16.1 fıkrasında belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü
geçmemek, dükkân yüksekliğini aşmamak, dükkân cephesinden taşmamak ve eni maksimum 0.50 m.
olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir. (Bkz. Şekil 3)

16.3- Zemin katlarda yer alıp asmakatı bulunan dükkânlarda panolar yukarda tariflenen şekilde
uygulanabileceği gibi, asmakat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum
1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir. (Bkz. Şekil 10)

16.4- Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum
0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz.
(Bkz. Şekil 2, 7, 8, 9)

16.5- Zemin üstü katlardaki iş yerleri, bina dış yüzeyine tanıtım ve reklam tabelası asamazlar. Ancak
işyerleri cam yüzeylerine yazı ile veya arkalarına en fazla 0.50 x 0.70 m. Ölçülerinde bir adet tanıtıcı
levha koyabilirler.

16.6- İlgili Belediyesinden izin almak koşuluyla reklam amaçlı bina cam yüzeyleri kullanılabilir.
(film, sticker, kaplama vb.)

16.7- Zemin üstü katlardaki işyerleri bina girişine, binadaki işyerlerinin kat sırasına göre, her işyerine
yer ayrılmak suretiyle düzenlenen toplu ticari tanıtım tabelası koyabilirler. Sonraki uygulayıcı, önceden
standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya ya da standartlara uymak zorundadır.

16.8- Balkonların korkuluklarına ve parapet duvarlarına reklam tabelası konulması yasaktır.

16.9- Zemin üstü katlarının tamamı tek bir işyeri tarafından kullanılıyorsa, bina cephelerine yatay veya
dikey olarak, işyeri reklam tabelası veya bina tanıtım tabelası, bina cephe alanının %10‘unu
geçmemek koşuluyla takılabilir. Bina cephesine takılacak tabela hiçbir şartta cephe yüzeyinden
taşamaz. Askılı olarak cephe yüzeyinin dışına takılamaz.

16.10- Karayolu üzerindeki Kentsel Çalışma Alanlarında bulunan ön bahçeli nizam yapılarda, kamu
mülkiyetine ve bitişik parsellere taşmamak ve yapıya 3.00 m.' den, parsel sınırına 1.00 m.‘ den fazla
yaklaşmayacak, en fazla 6.50 m. yüksekliğinde ve reklam alanı tek yüzü en fazla 9.00 m2 olacak
şekilde kendi mülkiyetleri içine işyerini tanıtıcı 1 adet reklam panosu konulabilir. Bir parselde birden
fazla işyeri olması durumunda, 1 tabela üzerinde tüm işyerlerinin tanıtımı yapılır. Reklam panolarının
kullanım süreleri bir yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde yeniden belediye tarafından izin verilir.
(Bkz. Şekil 34)

MADDE - 17 KARAYOLU REKLAM ELEMANLARI

İzmir yolu Uludağ Üniversitesi Köprülü kavşağı, Yeni Yalova Yolu Ovaakça yerleşkesi bitimi, Mudanya
yolu Geçit Köyü ve Ankara yolu Gürsü Kavşağından sonra, karayolu kenarındaki özel mülkiyete ait
açık alanlara, en az 50 m. aralıklarla, yüksekliği yol kotundan en fazla 15 m. ve toplam reklam alanı
tek yüzü en fazla 20 m2

olacak şekilde, karayolu veya servis yolu sınırından 10 m. içeriye arazi
sahibinden ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ilgili Belediyesinden izin alınmak kaydıyla ayaklı reklam
tabelası konulabilir. Belirtilen sınırlar içinde karayolu kenarında bulunan özel mülkiyete ait boş alan ve
arsalarda, ayaklı veya ayaksız reklam tabelası yapılamaz. (Bkz. Şekil 33)

MADDE - 18 AKARYAKIT ve LPG İKMAL İSTASYONLARI
REKLAM ELEMANLARI


18.1- Büyükşehir Belediye ve ilçe Belediyesi sınırı içerisinde yer alan akaryakıt ve LPG ikmal
istasyonlarında pompa kısımlarının üst örtüsü olan kanopi alınları ile istasyon imar sınırı içinde kalan
bölümlere aşağıda belirtilen şartlarda dikilen totemlerde ışıksız veya ışıklı tanıtıcı logo, firma ismi ve
ürün fiyat listesi tesis edilebilir.

18.2- Kanopi alınlarında kurumun logosu ve isminden başka ibare yer alamaz.

18.3- İstasyonun kullandığı yol cephesinin imar sınırı içinde kalan bölümünde en üst seviyesi istasyon
döşeme kotundan 6.00 m. yüksekte bulunan ve tek yüzü 6.00 m2 yüzeye sahip ışıksız veya ışıklı
totem konulabilir. Totemlerde ilgili firmanın adı, logosu ile akaryakıt ve LPG ürünlerinin fiyat listesinden
başka ibare yer alamaz. (Bkz. Şekil 20)

MADDE - 19 SANAYİ ALANLARINDAKİ REKLAM ELEMANLARI

19.1- Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtım levhaları, cephe yüzeyinin %10'nu geçemez.
Birden fazla yola cepheli yapılarda, yola bakan her cephe için aynı uygulama yapılabilir. (bkz. Şekil 19)


19.2- Sanayi sitelerinin girişlerine sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları ilgili Belediyesinden
izin alınarak konulabilir. Takların üzerinde yatay olarak yer alacak sanayi sitesini tanıtıcı pano,
maksimum 1.00 m. yüksekliğinde, tak uzunluğu boyunca ve 0.20 m. derinliği aşmayacak şekilde
ışıksız veya ışıklı olarak tesis edilebilir.

19.3- Bu tür alanlarda ön bahçe varsa, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmayan ve 5.00 m2'yi
aşmayan bir adet ışıklandırılmış veya ışıksız ayaklı levha konulabilir. Uygulamalarda boyut,
aydınlatma ve oran yönünden bütünlük aranır. (Bkz. Şekil 19)


19.4- Tesisin çatısında yalnızca bir adet reklam ve tanıtıcı pano bulunabilir. Tesisin çatısına konulacak
pano yüksekliği en fazla 2.00 m. olabilir ve pano boyu tesis cephesinin %30‘undan büyük olamaz.
Binada birden fazla birim bulunması halinde bu pano birimler arasında eşit şekilde kullanılır.

19.5- Zemin katta ticaret birimi cephesine güneşlik konmak istendiği takdirde, açılır kapanır olarak
düzenlenen güneşlik üzerinde ticarethanenin adı, logosu veya amblemi yer alabilir. Güneşliğin yerden
yüksekliği en az 2.50 m. genişliği, yaya kaldırım genişliğini aşmayacak şekilde ve en fazla 1.50 m.
olacaktır.

19.6- Yukarıdaki koşullar organize sanayi bölgeleri dışındaki sanayi alanları için uygulanır.


MADDE - 20 BÜFELER ÜZERİNDEKİ REKLAM ELEMANLARI

Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üstlerinde bulunan büfeler üzerindeki işyeri
tanıtım tabelası genişliği 0.50 x 0.70 m' den fazla olmamak kaydıyla bir cephesinde uygulanabilir.
Tanıtım tabelası satış birimine yatay veya dikey çıkma şeklinde olamaz. Satış birimi, sadece satış
yapılan cephesine güneşlik koyabilir. Açılır kapanır olarak düzenlenen güneşlik üzerinde
ticarethanenin adı ve logosu yer alabilir. Güneşliğin zeminden yüksekliği en az 2.20 m, genişliği yaya
kaldırım genişliğini aşmayacak şekilde en fazla 1.50 m olacaktır.


MADDE - 21 ALT VE ÜST GEÇİTLERE KONULACAK
REKLAM ELEMANLARI


21.1- Yaya ve taşıt üst geçitlerinde, köprülerin hiçbir yüzü ve ayakları, taşıt alt geçitlerinin ise yan
duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.

21.2- Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakım ağında kalan yollarda anılan Genel Müdürlüğün ve
Büyükşehir Belediyesinin, bunun dışındaki yollarda sadece Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak,
anlaşmalı olarak yapılmış veya yapılacak ve isim koyma hakkı elde edilmiş üst geçitlerde, geçidi
yapan kurum veya kuruluşların sadece ad ve amblemleri, korkuluk ve cephe alanlarının %10'unu
geçmemek koşuluyla izin alınmak suretiyle konulabilir.

21.3- Yaya alt geçitlerinin giriş alınlarına sadece yaya alt geçidi ismini taşıyan ışıklı veya ışıksız
levhalar Büyükşehir Belediyesi tarafından ismi verilmek suretiyle takılabilir. Bu alanlar ile yaya alt
geçitlerinin merdivenli giriş ve çıkış alanları da reklam alanı olarak kullanılamaz. Yaya alt geçitlerinin iç
yan duvarları, Karayolları Genel Müdürlüğü yapım ve bakım ağında kalan yollarda anılan Genel
Müdürlüğün ve Büyükşehir Belediyesinin, bunun dışındaki yollarda hazırlanacak projesine göre
sadece Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak, reklam alanı olarak kullanılabilir.


MADDE - 22 GEÇİCİ REKLAM ELEMANLARI
( EL İLANLARI BEZ AFİŞLER VE KÂĞIT AFİŞLER V.B )


22.1- Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, iş yerleri kendi dış cephelerine, bahçe duvarlarına v.b.
yerler ile kamuya ait alanlara ticari amaçlı bez afiş asamazlar.

22.2- Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde, kültürel ve sosyal amaçlı duyuruları içeren bez afişler,
sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenmiş asım yerlerine, etkinlik tarihinden önce
Büyükşehir Belediye Başkanlığından izin alınmak kaydıyla asılır. İzin süresi veya pankart ve afişte
belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan veya astıran kurumca toplanır. Asılacak bez afiş
sponsor firma tarafından hazırlanmış ise sponsor firmanın logosu, bez afişin alanının %10'unu
geçemez.

22.3- Yerel ve genel seçim dönemlerinde kullanılacak bez afişlere ait asım yerleri ve diğer
uygulamalar, Seçim Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenmek kaydıyla bu yönetmelik
hükümlerine tabi değildir.

22.4- Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içinde, her türlü kâğıt afişin, duvar ve direklere yapıştırılması
yasaktır.

22.5- Reklam amaçlı el ilanları, broşür v.b. ilanlar, ilgili Belediyesinden izin almak ve ilan reklam
vergisini ödemek kaydıyla PTT veya benzeri dağıtım kuruşlarınca adrese teslim edilmek suretiyle
dağıtılır. Açık alan, cadde, sokak ve meydanlarda el ile dağıtılması yasaktır.


MADDE - 23 UÇAK, HELİKOPTER ve BALON
KULLANILARAK YAPILAN REKLAMLAR


23.1- Uçak, helikopter ve balon kullanılarak ticari amaçlı el ilanı ve broşür atmak yasaktır.

23.2- Uçak, helikopter, sabit veya hareketli balon kullanarak afiş ve pankart dolaştırmak ve benzeri
nitelikte reklam faaliyetlerinde bulunmak için Büyükşehir Belediyesinden izin alınır.

23.3- Bu tür reklam ve duyuruların içerikleri açısından izin alınması gerekiyorsa bu iş için ilgili
kurumdan gerekli izin alındıktan sonra reklam yapım izni, tahakkuk edecek ilan ve reklam vergisinin
tahsili ve bu uygulamaya ait tüm denetim işlemleri Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimi tarafından
yerine getirilir.


MADDE - 24 BELİRTİLENLER DIŞINDAKİ REKLAM ELEMANLARI

24.1- İstasyon, iskele, otogar, stadyum, spor salonları, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik
alanlarında kullanılan reklam panoları için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.

24.2- Lokanta, cafe vb. işyerleri, mülkiyet sınırları içinde ve binanın girişine yakın bir konumda;
maksimum 0.50 x 1.20 m ebadında sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı ilgili Belediyesinin
izin vermesi halinde koyabilirler.

24.3- Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür
tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için bu Yönetmelik hükümlerine göre
ilgili belediyeden izin alınır.

24.4- Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri,
çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım araçları belediyenin iznine
tabidir.

24.5- Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları Bursa
Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili biriminin iznine tabidir.

24.6- Bu Yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin ilgili birimi tarafından verilir.

24.7- Kent Mobilyaları üzerine uygulanacak giydirme reklam elemanları Belediyenin ilgili biriminden
izin alınması koşuluyla uygulanabilir. Süre bitiminde kent mobilyalarının eski haline getirilmesi reklamı
uygulayan firmaya aittir.


MADDE - 25 BELEDİYE SINIRLARI DÂHİLİNDE YOLCU TAŞIYAN VE
TİCARİ ARAÇLARDA BULUNDURULACAK REKLAMLAR


25.1- Bir kampanya kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde reklam işi yapacak şirket,
28.02.1998 tarih ve 23272 sayılı “Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik” 6.
maddesine göre ilgili trafik kuruluşundan yetki belgesi alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi İlgili
birimine müracaat etmek zorundadır.

25.2- Yetki belgesi alan şirket Büyükşehir Belediyesi ilgili birimine intikal eden müracaatların
incelenmesi tamamlandıktan sonra reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerine 10 (on) iş günü
içerisinde izin belgesi onaylanarak teslim edilir.

25.3- Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahiplerinin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığına bağlı ilgili biriminden alacakları izin belgesi, verilen süre ve sadece belirtilen tek bir
reklam için geçerlidir. Her kampanya için ayrı bir izin belgesi alınması zorunludur. Ancak, aynı
kampanya içerisinde sadece bir sektöre ait çeşitli reklamlar değişik sürelerde yapılabilir. Bu durumda
kampanya bir kampanya sayılır ve süresi bir yılı geçemez

.
25.4- Tek kampanya içerisinde bir ticari kuruluşun değişik marka ve ürünlerinin reklamı yapılabilir.
Ticari araçların reklam bulundurulabilecek alanları, aracı kurum ve kuruluşlar ve odalara kiralanamaz.

25.5- İzin belgesinin düzenlenebilmesi için her bir reklam kampanyasında kullanılacak en az araç
sayısının; taksi otomobillerinde 30, dolmuş, minibüs ve kamyonetlerde 20, otobüslerde 10 adet olması
zorunludur. Aynı kampanya içerisinde araç yeter sayısı farklı türdeki araçlardan tamamlanabilir. Bu
durumda araç toplam sayısı en az 30 adet olmak zorundadır. Bu araç sayılarından az talepler dikkate
alınmaz ve izin belgesi düzenlenmez. Devam eden bir kampanya içerisinde reklam şirketi Büyükşehir
Belediyesi'ne ilan ve reklam vergisini yatırmak şartıyla kampanyanın süresi içerisinde araç artırımına
gidebilir veya araç değiştirebilir.

25.6- İzin belgesinin verilmesinde aranacak diğer hususlar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi
Başkanlığınca belirlenir. Yetki belgesine sahip reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri, izin
belgesi alabilmek için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına ilgili birimine yapacakları
başvuru esnasında;

  - Reklamın mahiyetini,
  - Reklamın süresini,
  - Araç başına düşen reklam bedelini,
  - Reklam bulundurulacak araçların cinsini,
  - Reklam bulundurulacak araçların plaka numaralarını,
  - Reklam bulundurulacak araçların sayısını,
  - Reklam şirketi, ajansı veya teşebbüs sahipleri noter tasdikli sözleşmeyi ibraz etmek
  zorundadırlar.

25.7- Araç sahiplerinin izin belgelerini araçlarında sürekli olarak bulundurmaları, sürücülerin de bu
belgeleri trafik görevlilerinin her isteyişinde ibraz etmeleri zorunludur. İzin belgesi bulunan ve reklam
takan araçlar, üzerlerinde reklam bulunduğu halde şehir dışına da çıkabilirler.

25.8- Reklam bulundurulmasında ve takılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır.

  a) Reklam alanı, araç karoserinin tamamıdır.

  b) Araçların ön ve yan camları reklam alanı olarak kullanılmaz. Araçların arka camlarına ise dışarıdan
  bakıldığı zaman içerisi, içerden bakıldığı zaman dışarısı görünecek şekilde reklam takılabilir.
  15
  c) Reklamlarda kullanılacak pano, tabela ve benzerleri; ticari aracın güzergâh yazısını, yan kapılarda
  ve araç üzerinde bulunan plaka numaraları ile diğer bulundurulması zorunlu yazı ve işaretleri
  kapatamaz. Araca komple reklam giydirildiğinde veya reklam renkleriyle aracın güzergâh ve plaka
  yazılarının aynı renkte olması halinde, yazı ve plakalar aynı ebatta yazılması koşulu ile başka
  renklerde yazılabilir.

  d) Araç üzerinde bir ticari kuruluşun değişik markalarına ya da ürünlerine ilişkin reklamlar bulunabilir.

  e) Kullanılacak reklam tabelası, panosu veya benzerlerinin, araç karoserinden ayrı olarak, araç
  boyutlarını aşacak şekilde bulundurulması ve kullanılması yasaktır. Ancak taksi ve dolmuş
  otomobillerinin tavanı üstüne yüksekliği 40cm'yi geçmeyecek, taksi ve dolmuş levhasını
  kapatmayacak ve tavanda bulunan plakayı örtmeyecek şekilde reklam panosu takılabilir. Reklam
  panosunun plakayı örtmesi halinde, panonun üzerine veya araç tavanının diğer bölümüne aynı ebatta
  ve renkte plaka yazısı yazılır.

  f) Araçlarda bulundurulacak reklamlar; çevirmeli veya sabit tabela, pano, bant ve benzerlerinin
  kullanımı usulü ile yapılabileceği gibi, araçların boyanması ya da reflektörü folyo giydirilmesi suretiyle
  de yapılabilir.

  g) Araç içerisine sürücünün göremeyeceği bir alana görüntülü reklam cihazları konulabilir.

  h) Araç üzerinde bulundurulan reklamlar, silinme, zedelenme ve benzeri sebeplerle görüntü kirliliğine
  neden olmamalıdır.

  i) Reklam kampanyası bitiminde, araçların iç ve dış kısımlarındaki reklamlar beş gün içerisinde
  kaldırılır. Araç sahipleri veya işletenleri, kaldırılan reklamların araç üzerinde meydana getirdiği renk
  değişikliğini ve diğer değişiklikleri reklam süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde önceki haline
  getirmekle yükümlüdür.

  j) Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerin tanıtılması amaçlayan reklamlar araçlarda
  bulundurulamaz.

  k) Reklamlarda yer alacak yazı, resim, sembol ve benzeri işaretler, Anayasal rejimimize, Cumhuriyete,
  Atatürk ilke ve İnkılâplarına, milli ve manevi değerlere, dine, ahlaka ve adaba, demokratik rejimimize,
  milletin ve devletin bölünmez bütünlüğüne ve Reklam Kurulu tarafından belirlenen ilkelere aykırı
  olamaz.


MADDE - 26 BİLGİLENDİRME TABELALARI
( YER VE YÖN GÖSTEREN LEVHALARI )


26.1- Cadde, sokak ve meydanlara sadece Büyükşehir Belediye Meclisince verilmiş adlar takılır.
Tabela şekli, yazı tipi ve kullanılacak renkler ana arter ve meydanlarda Büyükşehir Belediyesince diğer
yerlerde ilgili ilçe Belediyesince belirlenir.

26.2- Tabelalar cadde ve sokak başlarında bulunan binaların cephesinde görülebilir bir yere
takılabileceği gibi, cadde ve sokak başlarında yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde direk
üstüne de takılabilir. Kamu Kurumlarının yerlerini gösteren yön ve tanıtım tabelaları için Büyükşehir
Belediyesinin ilgili biriminden izin alınır.

26.3- Tabelaların direklere takılması halinde, direğin bulunduğu yaya kaldırımının genişliği en az 2.00
m. tabelanın yerden yüksekliği 2.25 m. den az olamaz.

26.4- Direklere birden fazla levha takılması halinde; cadde ve sokak isimleri, resmi nitelikteki tabelalar
(hastane, postane, okul vb.), tarihi ve turistik nitelikli tabelalar sırası ile takılacaktır.

26.5- Özel kurum ve kuruluşlar yol kenarlarına yer ve yön gösteren tabelalar koyamazlar.

26.6- Tabela nitelikleri Bursa Büyükşehir Belediyesi İlgili birimince belirlenecek standartlarda olacaktır.


MADDE - 27 TEKNİK ALT YAPI BİLGİLENDİRME VE UYARI LEVHALARI

27.1- Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına
başlamadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacını,
başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren yeterli sayıda tanıtım tabelası
yerleştirir. Tanıtım tabelaları çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

27.2- Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın
başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı
işaretleri yerleştirilir. Bu işaretler yerine konulmadan ve çalışır hale getirilmeden uygulama yapılamaz.
Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.


IX. BÖLÜMMADDE - 28 BAŞVURU VE İSTENEN BELGELER


Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dâhilinde bulunan her türlü tanıtım ve reklam tabelası için
Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine dilekçe ile müracaat edilir.

Müracaat dilekçesi ekinde;

28.1- Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler;

  •  Dilekçe

  •  Panonun ölçülendirilmiş ve ölçekli tasarım örneği

  •  Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı

  üzerinde uygulamadan önce ve sonraki halini gösterir fotomontaj tekniği ile hazırlanmış renkli

  •  Tasarım örneği.

  •  Kira kontratı veya tapu örneği

  •  Sigorta poliçesi ( Maddi ve Manevi zararları kapsayacak şekilde olacaktır.)28.2- Totem türü Reklam Panoları İçin Gerekli Belgeler;

  •  Dilekçe

  •  Reklam uygulanacak cephenin 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları

  •  Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında

  fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali

  •  Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman

  yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakat name

  •  Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe

  yüzeyinin alanı

  •  Müracaatlar m utlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.

  •  Sigorta poliçesi ( Maddi ve Manevi zararları kapsayacak şekilde olacaktır.)

  •  Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi,

  •  Yapılmak istenen totem reklam tabelasının ölçülerini, kullanılan m alzemeyi gösteren, temel

  projesi, çelik hesabı, Rüzgâr hesabı İnşaat Müh. onaylı, Aydınlatma projesi Elektrik Müh. Veya

  •  Elekt. Teknikerinden onaylı istenir.28.3- Bez Afiş Uygulamaları İçin Gerekli Belgeler;

   

  •  Dilekçe

  •  Afiş içeriğini belirten renkli bilgisayar çıktısı,

  •  Talep edilen uygulama süresi

  •  Afiş ebatlarıMADDE - 29 UYGULAMA VE CEZA HÜKÜMLERİ

Bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin işlemleri, tanımlanan göreve bağlı olarak ilgili
Belediyesine bağlı birimler yerine getirir.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca yapılan denetimlerde,

29.1- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konulan ilan, reklam ve tanıtım elamanları;  • Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, Bulvar, Cadde ve ana yollara cephesi
  bulunan arsalar ile yapıların cepheleri, çatıları, bahçe ve bahçe duvarları üzerinde
  bulunuyorsa 5216 sayılı kanunun 7 maddesi,5393 sayılı kanunun 15/n maddesi, 775 sayılı
  kanunun 18. maddeleri ve ilgili mevzuat gereğince Büyükşehir Belediyesi tarafından
  kaldırılır.

  • Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dışındaki ara arterler ve sokaklarda bulunan her türlü
  yapılara konulanlara, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda işlem yapılarak, İlçe
  Belediyeleri veya Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır.


  • Uyarılara rağmen uygulama esaslarında değişikliğe gitmeyen firmalar hakkında bir yıl süre
  ile reklam faaliyetlerinden men cezası verilir.

  • Bu ilan reklam ve tanıtım elemanlarını koyanlar için, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat
  hükümleri doğrultusunda işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir.

29.2- İzinsiz olarak asılan ve dağıtılan kâğıt afiş, bez afiş ve el ilanları için, ilgililer hakkında İdari
yaptırım karar tutanağı tanzim edilir. Bu karar ile ilgiliye gerekli hallerde süre verilerek Tebligat
yapılabilir. Tebligat süresi sonunda yapılan kontrollerde kaldırılmayan veya temizlenmeyen reklamlar
hakkında ilgilisine tanzim edilir. İlgili Belediyesi gerek gördüğü durumlarda tebligat yapılmadan bez
afiş, kâğıt afiş ve el ilanları kaldırabilir.

29.3- İlgili Belediyesince gerek görüldüğünde, izin şartlarına aykırı olan, bozulan, tahrip olan, yeniden
izin verilmesi uygun görülmeyen tabelalar, en az 7, en çok 15 gün içresinde yazılı bildirim yapılarak
kaldırılması istenebilir. İlgili Belediyesi tarafından kaldırılan tanıtım tabela masraflarının %20 fazlası ile
reklam veren veya reklam kuruluşundan tahsil edilir.

29.4- Kamu ve özel mülkiyete ait alanlara izinsiz koyulan reklam elemanları tebligat yapılmadan ilgili
Belediyesince kaldırılır. Kaldırılma esnasında reklam elemanlarında oluşacak hasardan ilgili Belediye
sorumlu değildir.

29.5- Kaldırılan reklam elemanları ilgili Belediyesinin hurda depolarında 1 ay süreyle bekletilir. Bu süre
sonunda sahibince alınmayan reklam elemanlarından ilgili Belediye sorumlu değildir.

29.6- İlgili Belediyesince kaldırılan tanıtım tabelaları için yapılan masrafın %20 fazlası ile birlikte, 1
aylık süre içinde reklam elemanlarının talep edilmesi halinde belirlenecek m2

üzerinden 2464 sayılı
kanunun 52. maddesinin 1. bendine göre Büyükşehir Belediyesi Gelir tarifesinde belirlenen bedel
üzerinden reklam veren veya reklam kuruluşundan günlük işgal bedeli tahsil edilir.X.BÖLÜM SON HÜKÜMLER

MADDE - 30 YÜRÜTME


Bu Yönetmelik hükümleri, yetki alanları içinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanınca yürütülür.


MADDE - 31 YÜRÜRLÜK


Bu Yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayı ile Belediye ilan tahtasında ve/veya
Belediyemiz WEB sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu tarihten önce yürürlükte bulunan
İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kalkar.


EKLER -


E-Belediye

Hizmet Rehberi

Zabıta

İmar ve Planlama


 

Mudanya Belediyesi

Şükrüçavuş Mah., Mustafakemalpaşa Cad., No: 10, 16940, Mudanya, Bursa.
Telefon: (+90 224) 5441650
Faks: (+90 224) 5441657
E-posta: bilgi@mudanya.bel.tr
Site tasarımı: Yakamoz.net
Her hakkı saklıdır. © 2009