TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ İHALESİ

İLAN

MUDANYA KAYMAKAMLIĞI

 MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

 

SIRA NO

İLÇESİ

MAH/MEVKİ

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

İMAR DURUMU

İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL)

 SON BAŞVURU TARİHİ

1

MUDANYA

İPEKYAYLA

115

173

ÇALILIK

25.480,92

1/100000 Ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında kalmaktadır.

1.529,00

16.04.2019

2

MUDANYA

SÖĞÜTPINAR

104

68

ÇALILIK

29.950,03

1/25000 Ölçekli Mudanya Bölgesi (Mesudiye, Söğütpınar, Eğerce, Esence, Yalıçiftlik) Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında ve Ağaçlandırılacak Alanında kalmaktadır

899,00

 

  16.04.2019

3

MUDANYA

ÇAYÖNÜ

176

280

HAM TOPRAK

29.543,61

1/100000 Ölçekli Bursa 2020 Yılı Çevre Düzeni Planında Tarım Alanında ve Orman Alanında kalmaktadır.

887,00

 

16.04.2019

 

  1. Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar,  Hazine Taşınmalarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 72/A maddesine dayanılarak hazırlanan 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile kiralaması yapılacaktır.
  2. İhaleye katılabilmek için 16/04/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar taşınmazların bulunduğu Mudanya Milli Emlak Müdürlüğüne bahse konu Tebliğe göre (Ek-2 Talep Formu) yazılı olarak talepte bulunulması gerekmektedir.
  3. Ek-2 talep formu ve istenecek bilgi belgeler, http//www.bursa.csb.gov.tr  ile www.milliemlak.gov.tr adresinden ve Mudanya Kaymakamlığından (Milli Emlak Müdürlüğü) alınabilir.
  4. Taşınmazlar için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin kiralama taleplerine ilişkin başvuru formları ve eki belgeleri,  teknik uygunluk açısından değerlendirilmek ve hak sahipliği belirlenmek üzere başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ilgili Tarım İdaresine gönderilir ve Tarım İdaresi başvuruları en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek sonucunu İdareye bildirir.
  5. İhaleye katılım için Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.
  6. Hak sahibi olarak belirlenenlere, aynı ilçe sınırları içerisinde, tıbbi ve aromatik bitkiler için en fazla 1.000.000 m2’ye kadar, süs bitkileri için en fazla 2.000.000 m²’ye kadar, bahse konu taşınmaz 379 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre kiraya verilecektir. Hazine taşınmazları, çok yıllık bitkiler için on yıla, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiraya verilebilir. 
  7. Bu Tebliğe göre belirtilen diğer şartları yerine getiren, gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
  8. Bu Tebliğe göre, Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri bu Tebliğ kapsamında değerlendirmeye alınmaz. 
  9. İlanda belirtilmeyen hususlarda Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 379 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uygulanır.

 

  • ÖZEL ŞARTLAR

 

1- İhaleye katılabilmek için bu Tebliğe göre Tarım İdaresince hak sahibi olarak belirlenmek şarttır.

2- Kiracı, kiralama amacına uygun olarak en fazla altı ay içerisinde faaliyete başlamak zorundadır.

3- Kiracı tarafından faaliyetlerin kiralama amacına, başvuruda belirtilen şartlara ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmesi esastır.

4- Faaliyetlere ilişkin gerekli inceleme, tespit veya yıllık kontroller kontrol ekibi veya İdarece yürütülür, doksan günü geçmemek kaydıyla aykırılıkların giderilebileceğinin

değerlendirilmesi halinde, İdare, kontrol ekibi raporunda belirtilen sürede aykırılıkların giderilmesi gerektiğini kiracıya bildirir. Kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların

giderilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır. Kiracı tarafından kontrol ekibi ve İdareye gerekli kolaylık sağlanacaktır.

5- Kiracı sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, sözleşmeye ortak alamaz (tarımsal amaçlı üretici örgütleri, kooperatif veya birliklerin üye ve ortaklarındaki değişiklikler

hariç), kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Kiraya verilecek taşınmazlar üzerinde sabit yapı ve tesis inşa edilemez. Ancak, kiracı tarafından talep

edilmesi halinde üretim için zorunlu olan, kiralama amacına matuf takılıp sökülebilir malzemelerle geçici nitelikte tesis, depo vb. yapılar, kontrol ekibinin uygun görüşü ve İdarenin izni ile

yapılabilir. Bu şekilde izin verilen yapılar, sözleşme bitiminde kiracı tarafından kaldırılır ve tahliye edilir.

6- Taşınmazlara, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması, taşınmazların

özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi veya taşınmazın satışı halinde, sözleşme tazminat alınmaksızın İdarece tek taraflı olarak feshedilecek, kiracı Hazineden hiçbir

hak ve tazminat talebinde bulunmadan yapılacak tebligatı takip eden üç ay içerisinde taşınmazları tahliye edecektir.

7- Kiracı, kira süresinin bitiminde derhal, kira süresinin bitiminden önce İdareye yaptığı yeniden kiralama talebinin İdarece uygun görülmemesi ve sözleşmenin feshi hallerinde ise, tebligatı

müteakip onbeş gün içerisinde taşınmazları tahliye etmek zorundadır. Kiracı, taşınmazı rızaen tahliye etmemesi halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine göre tahliye

edilir.

8- Ayrıca, Şartnameye ilave edilmesi gerekli görülen “Özel Şartlar” Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya Milli Emlak Müdürlüğü) önceden tespit

edilerek müteakip maddeler halinde ilave edilecektir.

7-İhale bilgilerini http://www.milliemlak.gov.tr – http://www.bursa.csb.gov.tr – http://www.mudanya.gov.tr  internet adresinden öğrenilebilir. Tlf.: 0 224 544 76 99                                                                                                                                                                                                                                                                           

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  İLAN OLUNUR.